Theo Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 mới được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, đến năm 2020, ít nhất mỗi tỉnh có một trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 1.

Trong giai đoạn 2013-2015, đơn vị chức năng sẽ rà soát theo quy chuẩn kỹ thuật để công bố lại bảy trạm dừng nghỉ đã có quyết định công nhận trạm dừng nghỉ. Xây dựng, mở rộng hoàn thiện 70-80% (khoảng 30-40 trạm) số trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 1 và 15-20% (khoảng 15-20 trạm) số trạm trên các quốc lộ khác.

Trong giai đoạn 2016-2020, xây dựng và mở rộng hoàn thiện 100% số trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 1 để đến năm 2020, đảm bảo ít nhất mỗi tỉnh có một trạm dừng nghỉ (khoảng 45-50 trạm) và 30-40% số trạm trên các quốc lộ khác (khoảng 25-30 trạm). Giai đoạn 2021-2030, xây dựng, mở rộng hoàn thiện trên hệ thống đường quốc lộ phải có khoảng 100-120 trạm dừng nghỉ đảm bảo các tiêu chuẩn phục vụ cho phương tiện và người tham gia giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển vận tải đường bộ.

Khoảng cách giữa các trạm dừng nghỉ được quy định từ 30-50km với các tuyến có lưu lượng giao thông lớn (hơn 3.000 xe/ngày đêm) đối với các tuyến quốc lộ có dải phân cách cứng ở giữa bố trí trạm ở hai bên đường; từ 50-70km đối với các tuyến có lưu lượng giao thông trung bình (1.000-3.000 xe/ngày đêm); từ 70-hơn100km đối với các tuyến có lưu lượng giao thông thấp (dưới 1.000 xe/ngày đêm). Bảo đảm thời gian lái xe liên tục không vượt quá bốn giờ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Bộ Giao thông vận tải cũng đưa ra các cơ chế chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư như khuyến khích các đơn vị kinh doanh tiếp tục đầu tư nâng cấp đối với các trạm dừng nghỉ đang khai thác để được công bố theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ. Bộ khuyến khích các thành phần kinh tế, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải, các tổng công ty xây dựng công trình giao thông thực hiện đầu tư 100% vốn để xây dựng, khai thác trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ.

Ngân sách nhà nước sẽ đầu tư các hạng mục dịch vụ công (miễn phí) như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh. Các hạng mục khác kêu gọi các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư đối với trạm dừng nghỉ trên tuyến đường có lưu lượng giao thông thấp, vùng núi, vùng sâu, vùng xa hoặc trạm dừng nghỉ thực sự cần thiết trên các tuyến quốc lộ mà không có nhà đầu tư quan tâm hoặc trạm dừng nghỉ sau thời gian hai năm, kể từ ngày quy hoạch được công bố mà chưa có nhà đầu tư./.