Sáng 16/10, phát biểu kết thúc phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng kết luận sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc của phiên họp thứ 25.

Các nội dung được thông qua gồm: Cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận; thống nhất dự kiến Chương trình giám sát năm 2010 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cho ý kiến sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Dự án Luật An toàn thực phẩm; cho ý kiến tiếp thu, chỉnh lý chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII và việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ủy ban của Quốc hội và các ban soạn thảo hoàn thiện tờ trình liên quan gửi các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội lần này.

Trong ngày làm việc cuối cùng này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật An toàn thực phẩm; tiếp thu, chỉnh lý chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII và việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009.

Nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản thực phẩm

Về nội dung Dự án Luật An toàn thực phẩm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã nêu bật tình hình bức xúc trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam cần có các giải pháp mạnh, đồng bộ để khắc phục, trong đó có các chế định pháp luật đủ hiệu lực để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm qua 6 năm thực hiện đã khẳng định là một công cụ quan trọng để Nhà nước quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Pháp lệnh đã bộc lộ một số vấn đề bất cập. Dự án Luật An toàn thực phẩm có 11 chương, 62 điều.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật An toàn thực phẩm đồng thời nhấn mạnh việc ban hành Luật còn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, sức mạnh cạnh tranh của hàng hóa nông sản thực phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản thực phẩm.

Chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào các vấn đề: về phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật; phân định chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tính khả thi của các quy định trong việc quản lý thức ăn đường phố, thực phẩm biến đổi gen; thanh tra chuyên ngành.

Cho ý kiến vào Dự án Luật này, các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật An toàn thực phẩm.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba tán thành với đánh giá của Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường: việc xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm được quy định theo nhiều văn bản pháp luật khác nhau như Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật thủy sản, pháp luật chất lượng sản phẩm hàng hóa… nên mức xử phạt còn chưa đồng bộ.

Bà Lê Thị Thu Ba đề nghị Dự thảo Luật cần có quy định về mức phạt trong xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và giao cho Chính phủ quy định cụ thể để việc thực thi pháp luật được thống, nhất, bảo đảm tính nghiêm minh.

Bà Lê Thị Thu Ba tán thành với việc thành lập thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Ý kiến của một số đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo Dự án Luật An toàn vệ sinh thực phầm cần làm rõ thêm về các nội dung quản lý thực phẩm biến đổi gen, quản lý thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể… Các nội dung này cần được nghiên cứu dựa trên thực tế của đất nước để đảm bảo tính khả thi của Luật.

Thống nhất chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII

Các đại biểu đã cho ý kiến tiếp thu, chỉnh lý chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII và việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009.

Các ý kiến cơ bản nhất trí đề nghị bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII nội dung xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận; xem xét, thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp; cho ý kiến Dự án Luật An toàn thực phẩm.

Các vấn đề về cách thức tiến hành kỳ họp, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp ... cũng được các đại biểu đồng tình.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Theo đó thống nhất bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 - 2011).

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được bổ sung vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2009) thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009.

Chưa trình Quốc hội thông qua Dự án Luật Cơ yếu, chưa trình Quốc hội cho ý kiến Dự án Luật Biển Việt Nam và Dự án Luật Tiếp cận thông tin thuộc Chương trình xây dựng luât, pháp lệnh năm 2009 tại kỳ họp thứ 6./.

(TTXVN/Vietnam+)