Khac phuc benh hinh thuc trong hoc tap, quan triet Nghi quyet hinh anh 1Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu ý kiến. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 20/4, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, đã hoàn thành chương trình đề ra sau hai ngày làm việc với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu tổng kết Hội nghị.

Đây là hội nghị cán bộ chủ chốt của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, có ý nghĩa mở đầu và định hướng cho đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Với mục đích cung cấp đầy đủ, chuẩn xác các luận điểm và quán triệt sâu sắc những nội dung cốt lõi của Văn kiện Đại hội, Bộ Chính trị đã phân công các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã giới thiệu chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu chuyên đề: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay."

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giới thiệu chuyên đề: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nêu rõ: Ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, các báo cáo đã đáp ứng yêu cầu truyền đạt về những quan điểm lớn, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Nhiều nội dung, luận điểm trong Văn kiện Đại hội đã được luận giải sâu sắc. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư bố trí thời gian, phân công các đồng chí dự Hội nghị đông đủ, đúng thành phần.

Các đại biểu dự Hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, viết thu hoạch, nêu vấn đề để trao đổi, giải đáp, đóng góp ý kiến về việc tổ chức Hội nghị. Ban Tổ chức Hội nghị đã chuẩn bị khá công phu đầy đủ về tài liệu học tập nghiên cứu, tham khảo; chuẩn bị chu đáo các điều kiện và bảo đảm tốt về an ninh, trật tự để Hội nghị thành công.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị các đồng chí dự Hội nghị nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt nghiêm túc ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những nội dung truyền đạt của các vị Ủy viên Bộ Chính trị về những quan điểm lớn, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội để lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội ở địa phương, ở đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thời gian tới, các cán bộ chủ chốt của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo tinh thần thiết thực, hiệu quả khắc phục triệt để bệnh hình thức.

Khuyến khích phương pháp truyền đạt nêu vấn đề, gợi mở để người nghe chủ động nghiên cứu, quán triệt, nắm vững, hiểu sâu nội dung các văn kiện và Nghị quyết Đại hội; sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại để mở rộng số lượng người được nghe truyền đạt.

Lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng vừa bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng, vừa phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh dập khuôn, sao chép, sơ lược, qua loa, làm cho xong chuyện.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu sau Hội nghị, các vị lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng theo đúng quy định tại Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường dung lượng, thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng bám sát Nghị quyết và các văn kiện Đại hội Đảng, khẩn trương cập nhật, bổ sung hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đổi tượng cụ thể và xây dựng các chương trình, các đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)