Ngày 25/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (lớp thứ nhất và lớp thứ hai) năm 2018.

Lớp bồi dưỡng phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương nhằm trang bị, cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, gắn với “Ba đột phá và sáu nhiệm vụ trọng tâm” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội khóa XII của Đảng; trang bị kỹ năng xử lý khó khăn, vướng mắc đặt ra trong thực tiễn.

Dự và phát biểu chỉ đạo, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn quan tâm và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, vừa có đức, có tài để đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

[Xây dựng hệ thống chính trị: Hoàn thiện thể chế, đẩy lùi tham nhũng]

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho rằng trong thời kỳ mới hiện nay, để có một đội ngũ cán bộ giỏi, đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng đặt ra; việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý càng có tầm quan trọng đặc biệt, là khâu quyết định đến thành quả thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trước yêu cầu của thực tiễn và nhu cầu của các địa phương, đơn vị trong cả nước, việc tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế là rất cần thiết, là công việc thường xuyên và là trách nhiệm của các cấp ủy trong đó vai trò tham mưu giúp việc của cấp ủy cấp huyện.

Lớp bồi dưỡng phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương lớp thứ nhất gồm 83 học viên và lớp thứ hai gồm 84 học viên. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 25 đến 29/6/2018.

Các học viên sẽ được học 9 chuyên đề, trong đó có một số chuyên đề quan trọng như: Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thông mới ở Việt Nam hiện nay; Đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế và thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6,7 khóa XII.../. 

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)