Sáng 23/12, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

345 đại biểu là đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu từ 60 Đảng bộ trực thuộc Khối, đại diện cho 56.000 đảng viên của Đảng bộ Khối đã về dự Đại hội.

Các Ủy viên Bộ Chính trị Trương Tấn Sang - Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Sinh Hùng - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Tô Huy Rứa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tham dự đại hội.

Dự đại hội còn có bà Tòng Thị Phóng - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nêu rõ với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015," Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá kết quả của nhiệm kỳ 2007-2010, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 7 đảng bộ khối trực thuộc Trung ương và Ban cán sự Đảng ngoài nước; là một đảng bộ lớn có một vị trí đặc biệt quan trọng gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở Trung ương, có chức năng tham mưu, hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ở tầm chiến lược, cơ quan quản lý, điều hành, tổ chức chỉ đạo ở tầm vĩ mô, các viện nghiên cứu khoa học lớn nhất của đất nước.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương chủ động bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội, củng cố hệ thống chính trị, góp phần đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức, tạo tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Các cấp ủy đảng luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; trực tiếp tham mưu, giúp việc Trung ương Đảng, Nhà nước trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X; giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cơ bản và cấp bách về kinh tế-xã hội của đất nước.

Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng theo mô hình mới, đến nay, số đầu mối trực thuộc Đảng ủy Khối đã giảm từ 92 xuống còn 60, trong đó có 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, 26 đảng bộ cơ sở.

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trương Tấn Sang đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương trong nhiệm kỳ qua.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về công tác tổ chức, nhưng Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bảo đảm tinh gọn bộ máy. Đảng ủy khối đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo sự chuyển biến toàn diện trong lãnh đạo thực hiện nhiệm nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Đảng bộ đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước trong những năm qua.

Ông Trương Tấn Sang chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót của Đảng bộ trong thời gian qua như trình độ, chất lượng tham mưu để giúp cho Đảng và Nhà nước lãnh đạo và quản lý ở tầm vĩ mô còn có những hạn chế. Việc nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, cán bộ, đảng viên có lúc còn chậm, có vấn đề, có việc chưa thật chủ động định hướng công tác tư tưởng cho cơ sở, cho đảng viên để thống nhất nhận thức chung. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, rộng khắp trong rèn luyện, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Thêm vào đó, một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên, kể cả đảng viên là cán bộ lãnh đạo chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận ở tầm chiến lược, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ chuyên trách đảng...

Trên tinh thần này, ông Trương Tấn Sang đề nghị các đại biểu nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng những nỗ lực, cố gắng, những kết quả tích cực đã đạt được để tiếp tục phát huy, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học sâu sắc để trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đúng đắn, có hiệu quả cho nhiệm kỳ tới.

Tán thành với những phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015, ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh các cơ quan trong Khối là những cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng và Nhà nướcĐảng bộ phải lãnh đạo các cơ quan, cán bộ, đảng viên trong Khối phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu; sâu sát, nhanh nhạy, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình trong và ngoài nước; tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để đề xuất các chủ trương, chính sách nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu của Đảng, các cơ quan quản lý của Nhà nước và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội.

Các cấp ủy Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010-2015, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm chắc diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và triển khai có hiệu quả công tác tư tưởng, chủ động, tích cực đấu tranh có hiệu quả với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” làm cho cuộc vận động đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng khắp.

Các cấp ủy Đảng làm tốt công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục chăm lo việc sắp xếp hợp lý bộ máy tổ chức và đội ngũ làm công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy Khối và cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong Khối cần phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, hiểu nắm vững đường đường lối, chính sách kinh tế-xã hội, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước...

Đảng bộ Khối cần làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tổ chức và cán bộ.

“Là đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phải là tiêu biểu, mẫu mực và để từ đó có thể rút những kinh nghiệm bổ ích có giá trị cho công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng nói chung,” ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Ông Trương Tấn Sang mong các đại biểu dự Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho Đảng bộ và có điều kiện tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ tới và đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội XI của Đảng.

Đại hội làm việc đến ngày 24/12./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)