Từ ngày 2-3/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngoài nước tổ chức Hội nghị đại biểu Đảng bộ Ngoài nước nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ngoài nước, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngoài nước, các đồng chí Đại sứ, Bí thư cấp ủy ở những địa bàn quan trọng, có đông cán bộ, đảng viên đang làm việc, học tập và lao động; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Ban Cán sự Đảng ngoài nước, Đảng ủy Ngoài nước, cán bộ, chuyên viên cơ quan Đảng ủy Ngoài nước.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Dân, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước, Hội nghị đã thảo luận và thông qua một số nội dung: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Ngoài nước, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ Ngoài nước và nhấn mạnh nhiệm vụ công tác đảng ngoài nước trong những năm tới ngày càng nặng nề, Đảng bộ Ngoài nước cần tập trung thảo luận, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là những mặt chưa làm được, tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả; thống nhất cao về chủ trương, biện pháp công tác; giáo dục cán bộ, đảng viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, phát huy trí tuệ và trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và đường lối đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Hội nghị đánh giá, nhiệm kỳ 2010-2015, dù đặt trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hay chuyển trực thuộc Trung ương, Đảng bộ Ngoài nước đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ và lãnh đạo công tác quần chúng ở ngoài nước; chủ trì phối hợp với các cơ quan liê n quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương và giải pháp lớn v ề công tác đảng và công tác quần chúng ở ngoài nước.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Ngoài nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cơ quan tham mưu, giúp việc triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đảng, công tác vận động quần chúng ở ngoài nước; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của c ơ quan, đơn vị, đóng góp quan trọng trong thành tích của Ngành Ngoại giao nói riêng và thành tựu chung của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tiếp tục nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về công tác chính trị tư tưởng, các cấp ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về tình hình chung của đất nước, đồng thời nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kịp thời nắm bắt thông tin chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về một số vấn đề quốc tế và trong nước; động viên đảng viên, quần chúng nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Thông qua việc triển khai thực hiện, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý nghĩa và vai trò của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 được nâng lên, góp phần cảnh báo, nhắc nhở và ngăn chặn hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Về công tác xây dựng đảng, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, nhất là chi bộ; việc xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn công tác cán bộ với công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư đảng bộ, chi bộ các cấp. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý đảng viên trước đây từng bước được khắc phục.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Đảng ủy Ngoài n ước đã chỉ đạo cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tập trung triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo ch ương trình đề ra. Các cấp ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; chất lượng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Ngoài nước có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình.

Về công tác quần chúng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, Đảng ủy Ngoài n ước đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nội dung các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên về công tác quần chúng và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo các tổ chức quần chúng, thực hiện nhiệm vụ công tác quần chúng một cách linh hoạt, kiên trì, thu được nhiều kết quả quan trọng trong công tác vận động, tập hợp quần chúng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, đất nước con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Nhiệm kỳ 2015-2020, đứng trước những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Bí thư, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp ủy trực thuộc Trung ương, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, với truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Ngoài nước quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.