Sáng 22/3, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã khai mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng, nhằm thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Các dự thảo văn kiện gồm Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; quyết định về số lượng và phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; và một số vấn đề khác. Đây là những nội dung rất quan trọng chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần này có nhiệm vụ thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng để công bố lấy ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp và ý kiến của nhân dân. Đây là một khâu rất quan trọng trong xây dựng Đảng về chính trị - vấn đề cốt tử của Đảng và là nhiệm vụ hàng đầu trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.

Bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, xây dựng Báo cáo chính trị là những nội dung thuộc đường lối chính trị của Đảng với yêu cầu cốt lõi là xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của cách mạng Việt Nam trong cả một thời kỳ dài và trong từng giai đoạn nhất định, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, đường lối chính trị đó phải thể hiện đúng bản chất của Đảng và là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ, động viên quần chúng làm cách mạng. Đây thực sự là vấn đề quyết định vận mệnh của Đảng và của dân tộc. Quá trình xây dựng đường lối chính trị của Đảng phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, trước hết là của Ban Chấp hành Trung ương.

Báo cáo chính trị là một bước cụ thể hoá Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 trong giai đoạn 5 năm trước mắt.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, Tổng Bí thư cho biết, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần này sẽ kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm và rút ra những bài học thiết thực, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản để phát triển đất nước trong 5 năm 2011-2015.

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng sẽ đi sâu thảo luận Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa X và xem xét, quyết nghị những nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, để lấy ý kiến đại hội các cấp trước khi trình Đại hội XI của Đảng. Đây là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng Đảng về tổ chức.

Tổng Bí thư lưu lý, trong quá trình nghiên cứu, thảo luận vấn đề này, phải quán triệt và vận dụng đúng đắn các quan điểm chỉ đạo, kiên định các nguyên tắc cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chỉ bổ sung, sửa đổi những gì đã được thực tiễn chứng minh là đúng đắn, cần thiết và phổ biến; phát huy dân chủ, trí tuệ trong thảo luận, bảo đảm sự thống nhất cao trong toàn Đảng về những nội dung bổ sung, sửa đổi.

Những năm sắp tới, theo Tổng Bí thư là thời kỳ mà cả thời cơ và thách thức đều rất lớn. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là bầu Ban Chấp hành Trung ương để gánh vác nhiệm vụ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hoàn thành sứ mệnh vẻ vang đó.

Vấn đề đặt ra là phải từ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, từ thực tế tình hình đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, đặc biệt là phải trên cơ sở xác định yêu cầu về xây dựng Ban Chấp hành Trung ương đủ phẩm chất và năng lực, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, phát triển, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng để từ đó xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới.

Theo chương trình, hội nghị sẽ làm việc đến ngày 28/3./.

Đỗ Cường (Vietnam+)