Giao diện Trang Thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng 14/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai trương Trang Thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Dự lễ khai trương có ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trang Thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố xây dựng, với các tên miền tphcm.chinhphu.vn; tphcm.vn; hochiminhcity.vn.

Đây là một kênh thông tin chính thống, tuyên truyền đối nội, đối ngoại về Thành phố Hồ Chí Minh nhằm quảng bá hình ảnh Thành phố; tuyên truyền về vai trò và vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh trong hệ thống các tỉnh, thành phố của Việt Nam; phản ánh tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của Thường trực và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Trang Thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh còn cung cấp những thông tin kịp thời và chính thống về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương đối với Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Trang Thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ hình thành nên bộ cơ sở dữ liệu về Thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cho biết việc xây dựng Trang Thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có ý nghĩa quan trọng, làm cho thông tin của Chính phủ phong phú, đa dạng hơn, phản ánh trực tiếp hoạt động từ các địa phương, đồng thời, góp phần đưa thông tin của Thành phố Hồ Chí Minh đến với độc giả cả nước sâu rộng hơn.

Việc kết nối Cổng Thông tin điện tử Chính phủ với Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong lộ trình xây dựng mạng thông tin hành chính của Chính phủ và hệ thống Cổng Thông tin điện tử thống nhất, xuyên suốt bốn cấp hành chính mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang giao cho Văn phòng Chính phủ, cụ thể là Cổng Thông tin điện tử Chính phủ triển khai thực hiện./.