Trong hướng dẫn mức thu học phí và các khoản thu khác cho năm học 2009 - 2010, vừa được ban hành, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường học trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện không thu các khoản đóng góp xây dựng trường.

Việc Hà Nội áp dụng yêu cầu này theo tinh thần Chỉ thị 24/2007/CT-TTg ngày 1/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng. Riêng các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện xã hội hóa được tự quyết định mức thu theo quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP.

Sở cũng yêu cầu các trường công lập áp dụng thu chi theo từng khu vực được quyết định thu chi học phí đã ban hành trước khi hợp nhất trong năm học này. Khu vực Hà Nội cũ vẫn thu và sử dụng học phí cũng như các khoản thu khác theo Quyết định 73/2000/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Còn cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc khu vực Hà Tây cũ áp dụng thu học phí theo Quyết định 53/2005/QĐ-UB của Hà Tây, cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc khu vực Mê Linh áp dụng thu học phí theo các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc khu vực huyện Lương Sơn áp dụng thu học phí theo các Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Ngoài các khoản thu theo các văn bản quy định đã nêu, các trường tuyệt đối không được thu thêm khoản nào khác./.

(TTXVN/Vietnam+)