Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về danh mục mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng.

Nghị định nêu rõ, trong thời gian các tổ chức tín dụng chưa đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định, Ngân hàng Nhà nước không xem xét việc mở rộng mạng lưới hoạt động (chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, các loại hình hiện diện theo quy định của pháp luật) và mở rộng nội dung hoạt động của tổ chức tín dụng.

Sau ngày 31/12, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định, xử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức tín dụng không đảm bảo mức vốn pháp định quy định.

Nghị định cũng ban hành kèm theo danh mục mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng.

Cụ thể, loại hình tổ chức tín dụng có mức vốn pháp định là 3.000 tỷ đồng, bao gồm ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng đầu tư, ngân hàng hợp tác, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương.

Loại hình tổ chức tín dụng là ngân hàng chính sách và ngân hàng phát triển mức vốn pháp định là 5.000 tỷ đồng. Mức vốn pháp định của chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 15 triệu USD; công ty tài chính là 500 tỷ đồng; công ty cho thuê tài chính là 150 tỷ đồng; quỹ tín dụng nhân dân cơ sở là 0,1 tỷ đồng./.