Kiem toan Nha nuoc la cong cu hieu luc ngan chan tham nhung hinh anh 1Hoạt động nghiệp vụ tại Kiểm toán Nhà nước khu vực 10. (Nguồn: TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý với vị thế là cơ quan kiểm tra tài chính, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, Kiểm toán Nhà nước là một trong những công cụ có hiệu lực phát hiện, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, thất thoát, lãng phí, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng giữ vững nền tài chính quốc gia.

Do đó, Kiểm toán Nhà nước cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện lời dạy của Người: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III của Kiểm toán Nhà nước, tổ chức ngày 28/9 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những nỗ lực và thành tích rất đáng tự hào của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước; đặc biệt biểu dương khen ngợi các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Kiểm toán Nhà nước 5 năm qua.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của Kiểm toán Nhà nước phải tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành; trước hết là thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Kiểm toán Nhà nước thường xuyên nêu cao tinh thần không ngừng thi đua phấn đấu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương công chức, công vụ góp phần bảo vệ vững chắc nền tài chính quốc gia; phát huy sáng tạo, xây dựng, phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay và điển hình tiên tiến.

Quá trình thi đua Kiểm toán Nhà nước phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng, phù hợp, thiết thực gắn với lợi ích tập thể và đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Năm năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Kiểm toán Nhà nước luôn gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.” Hàng năm, cùng với việc tổng kết, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đều tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành và ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trực thuộc để thúc đẩy, xây dựng phong trào thi đua trong toàn ngành.

Trên cơ sở mục tiêu xuyên suốt trong các phong trào thi đua là “Tất cả vì sự nghiệp phát triển của Kiểm toán Nhà nước,” “Vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững,” Kiểm toán Nhà nước đã chú trọng đổi mới việc tổ chức phát động, thực hiện những phong trào thi đua với nội dung cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đặc điểm, đặc thù của ngành.

Kiểm toán Nhà nước đã hướng trọng tâm nội dung thi đua vào việc không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động kiểm toán; chú trọng việc đề ra các giải pháp thiết thực nhằm động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân trong toàn ngành chủ động, sáng tạo và tích cực hưởng ứng những phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều đổi mới, tạo được bước chuyển quan trọng về chất; việc triển khai thực hiện bằng các biện pháp khoa học, sáng tạo động viên được tinh thần thi đua tự giác, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...

Đại hội xác định phương hướng công tác thi đua khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2015-2020 là tập trung sự thống nhất cao của cấp ủy, chính quyền, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên các cấp trong chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp động viên, khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tích cực hưởng ứng những phong trào thi đua do Kiểm toán Nhà nước phát động.

Ngành Kiểm toán Nhà nước phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ kiểm toán và các nhiệm vụ công tác trọng tâm khác với chất lượng, hiệu quả cao nhất. Triển khai và hoàn thành sắc nội dung cơ bản của chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020…

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Hoàng Quân; Huân chương Lao động hạng Nhì tặng 1 tập thể và 8 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba tặng 3 cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Dịp này, hai cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.

Việt Đức (TTXVN/Vietnam+)