Ngày 30/1, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 194/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Theo Quyết định, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam có chức năng tư vấn, giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp các hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).

Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, kiến nghị Thủ tướng quyết định về phương hướng, chính sách, chương trình và kế hoạch hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với tổ chức UNESCO; đại diện cho Việt Nam trong quan hệ với tổ chức này cũng như các văn phòng UNESCO khu vực và các quốc gia thành viên về những vấn đề liên quan.

Chủ tịch Ủy ban sẽ do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đảm nhiệm. Ủy ban gồm năm tiểu ban: Giáo dục, Văn hóa, Thông tin, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội; các Tiểu ban chuyên môn; Ban Thư ký.

Quyết định này thay cho Quyết định số 251-TTg ra ngày 15/6/1977, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/1./.