Giao dịch tại Kienlongbank. (Nguồn: Kienlongbank)

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) được tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên gần 3.237 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng này thông qua.

[Kienlongbank đạt lợi nhuận trước thuế gần 260 tỷ đồng trong năm 2017]

Ngân hàng Nhà nước giao Kienlongbank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ, Kienlongbank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Kienlongbank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Theo phương án tăng vốn điều lệ lên gần 3.237 tỷ đồng, Kielongbank sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Toàn bộ phần vốn tăng từ phát hành cổ phiếu được dự kiến sử dụng cho việc đầu tư vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới hoạt động, bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh sinh lời./.