98% NH tất toán xong Tài chính

98% NH tất toán xong

Những đơn vị nào không tất toán xong trước 30/6, Ngân hàng Nhà nước sẽ có biện pháp xử lý và hỗ trợ ngân hàng đó tất toán sớm.
Giới hạn cuối cùng Tài chính

Giới hạn cuối cùng

Ngân hàng Nhà nước cho biết trong thời gian sắp tới, các mức lãi suất cho vay cũng như trần lãi suất huy động có thể sẽ giảm nhẹ.