Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm về Sinh hoạt Phật giáo trong đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 30/7, Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ, ngày truyền thống ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo (2/8/1955-2/8/2015) đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương; Ban Tôn giáo các địa phương; các tổ chức tôn giáo đã đến dự.

Diễn văn do Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng nêu rõ trải qua 60 năm hoạt động, Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Ngành đã tham mưu cho Đảng và Nhà nước về các chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo; thực hiện quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo theo đường lối, chính sách của Đảng và bằng pháp luật của Nhà nước.

Ban Tôn giáo Chính phủ là đầu mối liên hệ với các tổ chức tôn giáo, vận động đồng bào theo các tôn giáo tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đấu tranh chống các thế lực xấu lợi dụng tôn giáo chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1990 đến nay, Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo đã có những đóng góp quan trọng, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương ban hành các Nghị quyết về công tác tôn giáo, các chủ trương, chính sách đối với công tác tôn giáo cụ thể.

Ban Tôn giáo Chính phủ đã làm đầu mối phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật về lĩnh vực quản lý các hoạt động tôn giáo.

Công tác tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật về tôn giáo đã góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo...

Công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo có bước chuyển biến quan trọng theo hướng tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của mọi người, từng bước đi vào nền nếp theo quy định của pháp luật, thực hiện các chủ trương của Đảng, giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào có đạo.

Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo hướng dẫn giúp đỡ các giáo hội, chức sắc, chức việc sinh hoạt tôn giáo theo đúng Hiến chương, Điều lệ, bảo đảm tuân thủ pháp luật; động viên đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào văn hóa, kinh tế-xã hội theo phương châm tốt đời đẹp đạo và có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, 38 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, hoạt động của các tổ chức tôn giáo cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho toàn ngành là phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để xây dựng ngành về tổ chức, cán bộ bảo đảm có một bộ máy quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương, có đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo có trình độ, đạo đức, đáp ứng yêu cầu công tác vận động quần chúng và quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới.

Trọng tâm là nắm vững và thực hiện sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngành tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh và thực hiện tốt các quy phạm pháp luật, quản lý Nhà nước về các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, để các hoạt động này theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với các công ước, điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia; đưa các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Ban Tôn giáo Chính phủ.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ, ngày truyền thống ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi tới các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, các chức sắc tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo qua các thời kỳ lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Thủ tướng nêu rõ trải qua 60 năm phát triển và trưởng thành, ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo luôn giữ vai trò quan trọng trong thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; giữ vững an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là của mọi người Việt Nam, dù ở trong nước hay đang sinh sống, học tập ở nước ngoài.

Người Việt Nam dù theo tôn giáo nào hay không theo tôn giáo nào cũng đều là khúc ruột trên, khúc ruột dưới, đều là đồng bào; đều có lòng yêu nước nồng nàn và ý nguyện phấn đấu cho độc lập dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Giáo lý của các tôn giáo đều hướng con người tới những giá trị tốt đẹp, nhân văn. Các tôn giáo không chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội mà còn hàm chứa sâu sắc những yếu tố văn hóa, đạo đức.

Phát huy vai trò tích cực của các tôn giáo có ý nghĩa thiết thực trong đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, khắc phục những biểu hiện xuống cấp về đạo đức, lối sống do những tác động mặt trái của cơ chế thị trường, của hội nhập trong một bộ phận dân cư.

Tôn giáo là nhu cầu tinh thần chính đáng của một bộ phận đông đảo nhân dân. Vai trò của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo rất quan trọng và sẽ ngày càng quan trọng.

Nhiệm vụ đặt ra nặng, đòi hỏi đối với cán bộ làm công tác tôn giáo rất cao để có thể đi sâu, đồng hành, đồng cảm với từng niềm vui, nỗi khó của đồng bào các tôn giáo; tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật; để các tôn giáo góp phần tích cực củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Với truyền thống 60 năm phát triển, trưởng thành, Phó Thủ tướng tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Các chức sắc, chức việc, người tu hành, tín đồ các tôn giáo sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của giáo lý, của văn hóa dân tộc để xã hội ngày càng an lành, để cuộc sống ngày càng hạnh phúc, để đất nước ngày càng phồn thịnh.

Nhân dịp này, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý Nhà nước về tôn giáo," khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều công lao đóng góp cho công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; trao giải thưởng cuộc thi viết "Ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo 60 xây dựng và trưởng thành"./.