Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 17/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê lần thứ 3 (2015-2020).

Tham luận của các đại biểu thuộc các sở, ngành, đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Đại hội đã khẳng định các phong trào thi đua đã góp phần tích cực để ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê hoàn thành tốt các nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện hệ thống luật pháp trong lĩnh vực kinh tế; đề xuất cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; huy động và phân bổ các nguồn vốn đầu tư; quản lý các nguốn vốn ODA, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, các hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, phát triển các loại hình khu kinh tế...

Ngành thống kê, cùng với nhiệm vụ thường xuyên, đã hoàn thành tốt nhiều cuộc Tổng điều tra lớn về nông nghiệp, nông thôn, về các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, về dân số và nhà ở...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu tổng hợp của Đảng và Nhà nước về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nước cùng với các cân đối vĩ mô của nền kinh tế; về quy hoạch phát triển, các cơ chế, chính sách lớn của nền kinh tế và một số lĩnh vực quan trọng cụ thể, như đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; về tổng mức và cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước; chiến lược nợ dài hạn trong tổng thể về huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế; kế hoạch, chính sách phát triển các loại hình doanh nghiệp và khu vực kinh tế tập thể...

Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu tại Đại hội cần phân tích sâu nguyên nhân dẫn đến những năm đầu nhiệm kỳ này, kinh tế vĩ mô mất ổn định; các doanh nghiệp trong nước và cả lĩnh vực nông nghiệp đều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đình đốn sản xuất, tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm, thấp hơn mức tăng trưởng các năm trước đây và so với doanh nghiệp FDI; làm rõ tác nhân từ bên ngoài, yếu kém từ nguyên nhân bên trong.

Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành kế hoạch đầu tư làm rõ vì sao nợ công, bội chi ngân sách nhà nước những năm gần đây tăng nhanh, chỉ số ICOR ở Việt Nam cao hơn so với các nước trong khu vực... để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những chủ trương, giải pháp xử lý hiệu quả.

Chủ tịch nước cho rằng để phong trào thi đua của ngành kế hoạch, đầu tư trong những năm tới có vai trò to lớn, hiệu quả hơn, cần phải hướng mạnh vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành, trong đó, cần hết sức chú ý tới việc khắc phục những hạn chế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh việc tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới.

Ngành thống kê phải phản ánh khách quan, trung thực tình hình kinh tế-xã hội đất nước, tránh tạo ra những nghi ngờ về các số liệu công bố và luôn phải phù hợp với thông lệ quốc tế để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước.​/.