Bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Sáng 10/5, tại thủ đô Vientiane, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào tổ chức Lễ triển khai Dự án “Biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào.”

Dự án “Biên dịch tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào” được thực hiện trên cơ sở triển khai Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật giữa nước Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào và Biên bản hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào về phương hướng hợp tác nghiên cứu biên dịch tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập.

Phát biểu tại buổi lễ, phó giáo sư-tiến sỹ Thongsalith Mangnomek, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào đã chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, quý báu và tận tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng, đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cũng như Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào trong suốt thời gian qua.

Phó giáo sư-tiến sỹ Thongsalith Mangnomek nhấn mạnh Lào và Việt Nam là hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, điều kiện kinh tế. Đảng N​hân dân Cách mạng Lào cũng có cội nguồn từ Đảng Cộng sản Đông Dương, là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo nhân dân Lào giành thắng lợi trong cách mạng giải phóng dân tộc và hiện nay đang tiếp tục lãnh đạo xây dựng đất nước Lào theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Caysone Phomvihane và các nhà lãnh đạo khác của Lào luôn chú trọng tìm hiểu, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Marx-Lenin, kinh nghiệm của cách mạng thế giới, đặc biệt là cách mạng Việt Nam vào thực tiễn cách mạng của Lào.

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng ​Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định: “Tiếp tục kiên định lý luận Mác-Lênin, bản chất cách mạng của giai cấp công nhân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thường xuyên quan tâm vận dụng sáng tạo lý luận Marx-Lenin kết hợp với đánh giá thực tiễn ở Lào. Việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng đối với cách mạng Lào hiện nay.”

Do vậy, việc biên dịch tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào là một đòi hỏi cần thiết và cấp bách để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào cũng như các cơ sở đào tạo khác trong việc đào tạo cán bộ nhà khoa học về lý luận chính trị, hành chính, nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý. Sản phẩm của dự án này sẽ là sản phẩm vô giá, đồng thời sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử đối với Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước Lào đã giao phó./.