Tổng Bí thư Lào Choummaly Sayasone. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 26/5 tại thủ đô Vientiane, Hội nghị toàn thể lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã bế mạc sau 14 ngày họp (12-26/5).

Trong thời gian diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Choummaly Sayasone, hội nghị đi sâu nghiên cứu, thảo luận và đưa ra phương hướng chỉ đạo đối với một số vấn đề quan trọng như tổ chức thực hiện công tác chính trị trong năm 2014-2015; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách và tài chính sáu tháng đầu năm và những công việc cần tập trung trong sáu tháng cuối tài khóa 2014-2015 (10/2014-10/2015), cũng như phương hướng công tác mọi mặt trong năm 2015-2016; vấn đề sửa đổi hiến pháp, chuẩn bị nội dung dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm lần thứ 8; Điều lệ của Đảng khóa 10.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng tiến hành kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm chính trị của các ủy viên Trung ương Đảng giai đoạn một năm qua.

Hội nghị thống nhất và đánh giá rằng trong thời gian vừa qua, thế giới cũng như khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới Lào. Tình hình trong nước vẫn còn khó khăn, nhất là vấn đề kinh tế tài chính, thu chi ngân sách, vấn đề nợ cũng như các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, thách thức công tác quản lý của Đảng, quản lý kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, nhờ phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tự chủ của nhân dân các dân tộc Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước Lào đã tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, xã hội phồn vinh, trật tự, kinh tế vẫn phát triển ở mức 7,5%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã được cải thiện, với tỷ lệ hộ nghèo giảm theo đúng tiêu chí đề ra.

Bên cạnh đó, Lào đã có nhiều thành công trong việc thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ cũng như tiến hành tích cực công tác trong hệ thống chính trị.

Về phương hướng công tác trong sáu tháng tiếp theo cũng như năm 2015-2016, vì là năm cuối tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 9, Hội nghị kêu gọi Đảng bộ, chính quyền các cấp tăng cường trách nhiệm chính trị, đảm bảo thực hiện thành công đường lối của Đảng, ổn định đất nước, cải tổ hệ thống chính trị trong sạch và vững mạnh, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và phát triển kinh tế-xã hội.

Báo cáo chính trị tại Hội nghị yêu cầu tiếp tục nghiên cứu các vấn đề chưa rõ ràng, nhất là việc tổng kết đánh giá công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 9 gắn với Tổng kết 30 năm thực hiện đường lối đổi mới.

Về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội toàn quốc năm năm lần thứ tám, Hội nghị chỉ đạo ban chuyên trách đi sâu nghiên cứu nhằm đưa ra các số liệu chính xác và hài hòa với phương hướng phát triển bền vững; đồng thời xem xét kỹ lưỡng các chiến lược đã đề ra, nhất là về phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, xây dựng an ninh lương thực, năng lượng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Về việc nghiên cứu sửa đổi hiến pháp, Hội nghị đưa quan điểm sẽ nghiên cứu một cách chu đáo, toàn diện và đảm bảo theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền. Hội nghị giao cho Ủy ban Quốc gia sửa đổi Hiến pháp năm 2003 tiếp tục nghiên cứu sửa đổi để chuẩn bị đưa ra trình tại Kỳ họp Quốc hội xem xét.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc Lào, các tầng lớp trong xã hội nêu cao tinh thần trách nhiệm và tăng cường tình đoàn kết, xây dựng phong trào chào mừng ngày quốc khánh lần thứ 40 (ngày 2/12) và Đại hội Đảng lần thứ 10./.