Lao Cai bo nhiem, tuyen dung nhieu lanh dao, cong chuc sai quy dinh hinh anh 1Thành phố Lào Cai. (Nguồn: tv.baolaocai.vn)

Theo kết luận thanh tra việc quản lý biên chế, tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai từ ngày 1/1/2014 đến 31/12/2016 do Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành, đến thời điểm thanh tra, Lào Cai có 6 cơ quan, đơn vị còn sử dụng 34 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuyển dụng công chức chưa đúng quy định


Kết luận thanh tra cho thấy, về cơ bản, công tác quản lý biên chế công chức được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định pháp luật. Số lượng biên chế công chức được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện trong chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao. Công tác tinh giản biên chế công chức được triển khai thực hiện, trong giai đoạn thanh tra đã tinh giản được 40 trường hợp. Tuy nhiên, số lượng công chức tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP trong giai đoạn thanh tra chưa đảm bảo tỷ lệ theo Đề án đã được phê duyệt.

[Tiền Giang tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức sai quy định]


Ủy ban Nhân dân tỉnh còn giao biên chế sự nghiệp khác cho cơ quan, tổ chức hành chính; một số cơ quan, đơn vị sử dụng số biên chế này làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ là không đúng quy định. Đến ngày 19/6/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã trình Hội đồng Nhân dân tỉnh cắt giảm 30% số chỉ tiêu đã giao nêu trên trong năm 2017 và tiếp tục cắt giảm hết trong các năm tiếp theo.

Đối với công tác tuyển dụng công chức, dù kỳ thi công chức được thực hiện đúng quy định, nhưng quá trình tổ chức thực hiện có một số hạn chế, tồn tại như 12 cơ quan, đơn vị đã căn cứ số biên chế chưa sử dụng (bao gồm cả biên chế sự nghiệp làm công tác quản lý nhà nước và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được giao) để đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức; thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của 16 cơ quan, đơn vị không đủ 30 ngày; Hội đồng tuyển dụng công chức được thành lập trước thời điểm hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển công chức…

Trong xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên vẫn có 6 hồ sơ công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cũng chưa có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ về các trường hợp là viên chức được tiếp nhận vào công chức không qua thi.

Đáng lưu ý là một số công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học. Một số cơ quan, đơn vị khi thực hiện trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa có văn bản thể hiện việc đề nghị và phê duyệt chủ trương, tập thể lãnh đạo thảo luận. Hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa được triển khai và lưu giữ tại Sở Nội vụ. Tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của các cơ quan, đơn vị không được lưu trong hồ sơ công chức. Hồ sơ công chức của một số cơ quan, đơn vị còn thiếu một vài thành phần hồ sơ.

Chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn


Trên cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và quản lý hồ sơ công chức. Không thực hiện việc giao biên chế sự nghiệp khác đối với cơ quan, tổ chức hành chính; có giải pháp giải quyết dứt điểm đối với số biên chế sự nghiệp khác đã giao, tiếp tục báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh cắt giảm đối với số chỉ tiêu này. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đảm bảo tỷ lệ theo kế hoạch của đề án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng; quy định thời hạn bắt buộc để hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn. Miễn nhiệm các trường hợp khi hết thời hạn mà chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm.

Tỉnh chỉ đạo việc quản lý, bảo quản, lưu giữ hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định; chấm dứt việc sử dụng 34 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại trên để có hình thức xử lý phù hợp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, Kết luận thanh tra nêu rõ./.
Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)