Lap Hoi dong cap Nha nuoc xet tang danh hieu nha giao Nhan dan hinh anh 1Trao danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho 5 Nhà giáo thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tại Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 10/6, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nhà giáo Nhân dân, nhà giáo ưu tú năm 2014, để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng danh hiệu nhà giáo Nhân dân, nhà giáo ưu tú năm 2014.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu nhà giáo Nhân dân, nhà giáo ưu tú năm 2014.

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nhà giáo Nhân dân, nhà giáo ưu tú năm 2014 gồm 14 thành viên. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận làm Chủ tịch Hội đồng. Hai Phó Chủ tịch Hội đồng gồm nhà giáo ưu tú, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng (Phó Chủ tịch Thường trực); Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà.

Hội đồng hoạt động theo các nguyên tắc các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

Căn cứ kết luận, kiến nghị của Hội đồng cấp Bộ, ngành, Hội đồng tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng cá nhân được đề nghị; lập danh sách cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo Nhân dân, nhà giáo ưu tú và thông báo công khai danh sách này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Giáo dục và Thời đại trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả xét tặng danh hiệu của Hội đồng.

Các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu phải được ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số các thành viên Hội đồng. Trường hợp thành viên Hội đồng vắng mặt, Ban Thư ký có trách nhiệm lấy phiếu bầu theo quy định.

Sau khi tổng hợp kết quả xét tặng danh hiệu nhà giáo Nhân dân, nhà giáo ưu tú và tiếp thu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có), Hội đồng gửi hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét trình Chủ tịch nước.

Thành viên Hội đồng không là người được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo Nhân dân, nhà giáo ưu tú năm 2014. Thành viên Hội đồng và Ban Thư ký hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Ban Thư ký do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.
(TTXVN/Vietnam+)