Giờ sinh hoạt ngoài trời của học sinh trường Mầm non Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh: Mai Hiên/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch rà soát chương trình giáo dục mầm non sau 5 năm thực hiện, nhằm đánh giá, xác định được những nội dung cần điều chỉnh, giải pháp thực hiện và sửa đổi, bổ sung.

Các hoạt động cụ thể gồm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai rà soát, đánh giá, viết báo cáo kết quả và lấy ý kiến chuyên gia về kết quả đánh giá và kết luận, kiến nghị của báo cáo và hoàn thiện báo cáo.

Bên cạnh đó, Bộ cũng lấy ý kiến về các vấn đề cần điều chỉnh trong chương trình chương trình giáo dục mầm non.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá và các nội dung cần điều chỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập Hội đồng tác giả điều chỉnh chương trình, xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung chương trình giáo dục mầm non. 

Dự thảo sẽ được thẩm định trước khi trình lãnh đạo Bộ phê duyệt. Chương trình sau điều chỉnh cũng sẽ được tổ chức nghiệm thu.

Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, với kế hoạch rà soát, điểu chỉnh này, ngành mong đợi sẽ xác định được những nội dung cần điều chỉnh trong chương trình giáo dục mầm non và các giải pháp thực hiện, nội dung sửa đổi bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật về chương trình này.

Chương trình giáo dục mầm non hiện hành được thực hiện theo Thông tư  số 17/2009/TT-BGDĐT  ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo./.