(Ảnh minh họa: Thanh Hà/TTXVN)

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 26/5 cho biết Bộ đã đăng tải danh sách chính thức các hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “nghệ sỹ nhân dân,” “nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 8 năm 2015 trên cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng cấp Bộ hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ, danh sách này sẽ được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “nghệ sỹ nhân dân,” “nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 8 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được 57 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “nghệ sỹ nhân dân” và 145 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “nghệ sỹ ưu tú” của 26 Hội đồng cấp cơ sở gửi Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu “nghệ sỹ nhân dân,” '“nghệ sỹ ưu tú” lĩnh vực sân khấu, múa, âm nhạc, điện ảnh đã họp theo đúng quy trình, thủ tục quy định tại Điều 15 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “nghệ sỹ nhân dân, “nghệ sỹ ưu tú.”

Hội đồng cấp Bộ đã lựa chọn danh sách các hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước để xét tặng gồm 39 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân và 119 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú.

Trong số này, lĩnh vực âm nhạc có 11 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân; 30 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú; lĩnh vực điện ảnh có 10 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân; 12 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú; lĩnh vực múa có 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân; 21 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú; lĩnh vực sân khấu có 17 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ Nhân dân; 56 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú...

Cụ thể danh sách các hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: www.bvhttdl.gov.vn./.