Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 5/5 thông qua Nghị quyết nhằm củng cố sự hợp tác với các tổ chức khu vực và tiểu khu vực để ứng phó tốt hơn trước các mối đe dọa toàn cầu.

Nghị quyết nêu rõ Đại hội đồng hoan nghênh những nỗ lực hiện tại nhằm cải thiện sự hợp tác giữa Liên hợp quốc với các tổ chức khu vực và tiểu khu vực hướng tới sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Đại hội đồng nhấn mạnh rằng hơn ai hết, các tổ chức này hiểu rõ nhất những vận hội mà từng khu vực đang đối mặt dựa trên sự gần gũi về địa chính trị, văn hóa và lịch sử cũng như thông tin cụ thể của từng khu vực và tình hình các cuộc xung đột trong nhiệm vụ của họ. Theo Nghị quyết, các tổ chức đó cũng có điều kiện thuận lợi để góp phần ngăn chặn và giải quyết các cuộc xung đột.

Bản Nghị quyết nhấn mạnh vai trò quan trọng trong sự hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực và tiểu khu vực trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Bản Nghị quyết nêu rõ Đại hội đồng khuyến khích Liên hợp quốc hợp tác với các tổ chức khu vực và tiểu khu vực tăng cường quan hệ đối tác và ủng hộ các nỗ lực trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và sự biểu thị cũng như chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Nghị quyết cũng nhắc lại sự lên án mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và sự biểu thị, được thực hiện bởi bất kỳ ai, tại bất kỳ nơi nào và vì bất kỳ mục đích gì, coi đó chính là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết trên./.