Lương quản lý công ty có vốn nhà nước sẽ bị khống chế theo mức trần quy định. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Trước thực tế tại các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức tiền lương, tiền thưởng của người quản lý thường quá cao, chênh lệch quá mức so với người lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định quản tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Tại dự thảo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề xuất quy định theo hướng: Quỹ tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở số người quản lý, mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với lợi nhuận kế hoạch và bảo đảm tương quan với mức tiền lương của người lao động. Theo đó, lợi nhuận kế hoạch tăng so với thực hiện năm trước thì mức tiền lương bình quân kế hoạch tăng, lợi nhuận kế hoạch giảm thì mức tiền lương bình quân kế hoạch giảm so với mức tiền lương bình quân năm trước liền kề.

Mức lương tối đa chia theo 4 loại quy mô lợi nhuận và 5 loại mức lương của người lao động.

Lợi nhuận dưới 500 tỷ đồng thì mức tiền lương bình quân của người quản lý cao gấp từ 5-9 lần mức lương của người lao động, nhưng không quá 40-80 triệu đồng/tháng.

Lợi nhuận từ 500 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng thì mức tiền lương bình quân của người quản lý không quá 45-85 triệu đồng/tháng.

Lợi nhuận từ 1.000 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng thì mức tiền lương bình quân của người quản lý không quá 55-95 triệu đồng/tháng. Lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng thì tiền lương bình quân không quá 60-100 triệu đồng/tháng.

Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, quy định trên đảm bảo mức lương của cán bộ quản lý tương quan hợp lý với mức lương trên thị trường của các doanh nghiệp đang trả cho các chức danh quản lý (phổ biến từ 45 - 70 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp có quy mô lớn, hiệu quả cao đang trả từ 70 - 120 triệu đồng/tháng).

Bên cạnh đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đề xuất quy định trong trường hợp lợi nhuận thực hiện cao hơn kế hoạch thì mức tiền lương bình quân tăng thêm tối đa 15%, mức thù lao của viên chức quản lý không chuyên trách tối đa bằng 20% mức tiền lương của người quản lý.

Về tiền thưởng, căn cứ kết quả thực hiện sản xuất, kinh doanh, tiền thưởng trích từ lợi nhuận hằng năm sau khi thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm với Nhà nước, đảm bảo không vượt quá 3 tháng tiền lương bình quân nếu hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Không trích thưởng nếu không hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh./.

Dự thảo này sẽ được lấy ý kiến đến hết ngày 14/7./.

Theo số liệu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp từ 345 công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước năm 2013 (chủ yếu công ty có quy mô nhỏ và vừa) thì tiền lương bình quân của người lao động từ 10-11 triệu đồng/tháng, người quản lý bình quân khoảng 25-26 triệu đồng/tháng, gấp 2,3 - 2,5 lần mức lương bình quân người lao động.

Công ty có quy mô lớn, làm ăn có hiệu quả thì trả mức lương khoảng 70-90 triệu đồng/tháng, có trường hợp trả 155 triệu đồng/tháng (cao gấp nhiều lần mức bình quân chung của người lao động và quy định khống chế mức trần tối đa khoảng 40-45 triệu đồng/tháng). Có công ty hiệu quả không cao, thậm chí lỗ nhưng vẫn trả lương cho người quản lý 45 triệu đồng/tháng, gấp 15 lần mức lương 3 triệu đồng/tháng của người lao động.