Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã trao đổi với báo chí về kết quả hoạt động của Mặt trận nhiệm kỳ qua và các nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới.

Xin Chủ tịch cho biết nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đạt được những kết quả như thế nào?

Chủ tịch Huỳnh Đảm: Năm năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thường xuyên quan tâm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận các cấp đã tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự động thuận xã hội, tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu chung của cả nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điểm nổi bật là Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp nhân dân chung sức chung lòng, góp sức cùng Đảng và Nhà nước nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý và đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh nền kinh tế thế giới suy giảm.

Phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Mặt trận các cấp đã tích cực tham gia việc xây dựng, hoạch định chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện; tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XII dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.

Hoạt động giám sát được đẩy mạnh một bước, nhất là giám sát ở cơ sở và địa bàn khu dân cư, nổi bật là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát cán bộ, công chức ở địa bàn khu dân cư; thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng... là một bước tiến mới.

Mặt trận các cấp đã tăng cường tiếp dân, tiếp nhận và kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, nhất là tại các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...

Đề nghị Chủ tịch cho biết trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận sẽ đổi mới nội dung, hình thức hoạt động như thế nào để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc?

Chủ tịch Huỳnh Đảm: Thời gian tới, bên cạnh những thời cơ thuận lợi cơ bản, Việt Nam còn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, tăng cường hợp tác quốc tế. Mặt trận các cấp cần tiếp tục góp phần vào việc tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng và Nhà nước tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo tôi, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mặt trận Tổ quốc các cấp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần vào cuộc đấu tranh cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp...

Qua đó, góp phần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Để thực hiện mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nêu trên, đòi hỏi Mặt trận các cấp cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Đổi mới trong từng nội dung, từng phương thức hoạt động cụ thể,, hướng mạnh về cơ sở và cộng đồng khu dân cư, tới từng hộ gia đình, tránh phô trương hình thức, lãng phí, phải đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả.

Trên cơ sở Chương trình hành động chung, các cấp Mặt trận phải xác định trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đất nước, của mỗi địa phương, cơ sở. Quá trình triển khai thực hiện cần linh động, sáng tạo; tăng cường phối hợp và thống nhất hành động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên, sự phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền cùng cấp; phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và trong cộng đồng khu dân cư...

Mặt trận cần quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các cơ quan tuyên giáo, báo chí của Mặt trận, tăng cường phối hợp với các cơ quan tuyên giáo, báo chí trong hệ thống chính trị để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về Đại đoàn kết, về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, quan tâm đúng mức đến công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm và công tác thi đua, khen thưởng, để kịp thời uốn nắn những thiếu sót, phát huy những điển hình tốt và động viên, khích lệ phong trào...

Chủ tịch có thể cho biết đôi nét về nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa tới?

Chủ tịch Huỳnh Đảm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa tới sẽ do Đại hội hiệp thương dân chủ cử ra. Yêu cầu đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần này là phải tăng cường tính tiêu biểu, tính đại diện và thiết thực, mở rộng về cơ cầu thành phần và số lượng người tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, có đủ đại diện tiêu biểu của 54 dân tộc anh em, của các tôn giáo, các nhân sỹ, trí thức, các doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài..., để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thật sự là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với thành tựu chung của cả nước những năm qua, nhất là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam gần 80 năm qua; phát huy kết quả, kinh nghiệm công tác Mặt trận nhiệm kỳ vừa qua; với tinh thần Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới và Phát triển, tin tưởng Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc sẽ thành công tốt đẹp.

Trong nhiệm kỳ tới, chúng ta tin tưởng rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và chương trình hành động, hoàn thành được trọng trách của mình trước Đảng, trước nhân dân, trong sự nghiệp tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

PV: Xin cảm ơn Chủ tịch!

(TTXVN/Vietnam+)