Giao dịch tại MB. (Nguồn: MB)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân độc (MB) được tăng vốn điều lệ từ 17.127 tỷ đồng lên 18.155 tỷ đồng theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của MB thông qua.

MB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước sau khi tăng vốn.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận như trên, MB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) gồm: Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị MB báo cáo về kết quả thực hiện việc phát hành cổ phiếu và đề nghị sửa đổi Giấy phép đối với nội dung liên quan đến vốn điều lệ.

[MB đạt 2.386 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm 2017]

Ngoài ra, MB phải báo cáo số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông lớn, cổ đông nước ngoài, cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc MB và người có liên quan của cổ đông này; các tài liệu chứng từ chứng minh MB đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo báo cáo của MB, 6 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng trưởng khá ấn tượng đạt 2.386 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, hoàn thành trên 55% kế hoạch năm. Tổng tài sản riêng ngân hàng tăng 8% so với 31/12/2016, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016, đạt xấp xỉ 269.500 tỷ đồng; dư nợ cho vay ước đạt 170.564 tỷ đồng, tăng 15%; huy động vốn đạt 203.596 tỷ đồng, bằng 104% so với năm 2016 và tăng 7% so với cùng kỳ; tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ước khoảng 1,3%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 và vượt xa mục tiêu duy trì nợ xấu dưới 1,5% mà ngân hàng đã đưa ra./.