[Mega Story] Phát huy 'sức mạnh mềm' của văn hóa Việt Nam Văn hóa

Phát huy 'sức mạnh mềm' của văn hóa Việt Nam

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế, việc phát huy các giá trị tinh hoa của văn hóa sẽ là nguồn lực nội sinh tiếp sức cho khát vọng chuyển mình của dân tộc.
[Mega Story] Bà Angela Merkel và di sản để lại cho cả châu Âu Châu Âu

Bà Angela Merkel và di sản để lại cho cả châu Âu

Những di sản “đồ sộ” cả về đối nội lẫn đối ngoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel để lại được ca ngợi sẽ đặt nền móng giúp châu Âu trở nên ổn định hơn sau nhiều sóng gió, như khủng hoảng di cư, Brexit.