Ngày 21/3, Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (Khóa XI) và 9 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội đã bế mạc với sự nhất trí cao của các đại biểu về sự cần thiết và tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.

Theo ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây là điểm nổi bật của Nghị quyết Trung ương 4, ngay từ khi mới ra đời, trong Đảng, trong dân, ai ai cũng đồng tình, hưởng ứng và mong muốn Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; từ đó xác định quyết tâm cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, qua học tập, thảo luận, Hội nghị khẳng định Nghị quyết Trung ương 4 đã chọn đúng, trúng các vấn đề cơ bản quan trọng, đã nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những yếu kém trong Đảng, từ đó đề ra những giải pháp để xây dựng Đảng.

Bốn giải pháp xây dựng Đảng đều phải được thực hiện đồng bộ, giải pháp nào cũng quan trọng và không thể tách rời, nhưng nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên được đưa lên hàng đầu nhằm nêu cao tính tự giác; trong đó, một trong những yêu cầu đặc biệt quan trọng của phê bình và tự phê bình là cán bộ, đảng viên "mỗi người phải tự soi, tự sửa, tự gột rửa chủ nghĩa cá nhân". Chủ nghĩa cá nhân, biểu hiện cực đoan là "vô cảm với trách nhiệm" là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc chậm khắc phục những sai sót, khuyết điểm.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chỉ rõ, sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (Khóa XI) và 9 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, cần phải bắt tay ngay vào giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, làm chuyển biến tình hình, bao gồm cả việc dễ và việc khó.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Việc tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, tổ chức, của mỗi cán bộ, đảng viên, để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các đại biểu đã được nghe giới thiệu các nội dung Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011- 2020; giới thiệu nội dung 9 chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội (Khóa XV) và tham gia thảo luận tại các tổ./.

Tuyết Mai (TTXVN)