Sáng 14/10, tại Hội nghị góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức, đa phần ý kiến đều cho rằng văn kiện được chuẩn bị công phu, chu đáo, nghiêm túc, thể hiện sâu sắc lý luận, thực tiễn.

Các đại biểu cũng thẳng thắn đưa ra những nội dung cần được làm rõ, cần được quan tâm xem xét, những bất cập, những bức xúc đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Góp ý vào nội dung “Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và công tác xây dựng Đảng” trong phần Báo cáo chính trị, ông Phạm Lợi, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho rằng, năm năm qua, hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đã có những cố gắng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động phong trào nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Tuy nhiên, nhiều nội dung của công tác mặt trận và các đoàn thể nhân dân mà Đại hội X đề ra thực hiện chưa có hiệu quả như cơ chế giám sát, phản biện xã hội, thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Vì vậy, trong Dự thảo Báo cáo lần này nên phân tích kỹ nguyên nhân, mới có hướng đi đúng đắn trong việc chỉ đạo, thực hiện những Nghị quyết mà Đảng đã đề ra. Từ đó khẳng định việc phát huy dân chủ, tăng cường giám sát, phản biện xã hội là chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới, là hướng đổi mới công tác mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

Đồng quan điểm trên, ông Vũ Thành Vĩnh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc quận Hoàn Kiếm đề nghị trong Báo cáo chính trị cần kiểm điểm sâu sắc hơn lý do “Dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc chưa được phát huy đầy đủ” để thấy rõ những khó khăn, khuyết điểm và hạn chế đang tác động bất lợi đến quá trình củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông, cần phải khẳng định “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, đó vừa là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu, vừa là động lực to lớn quyết định thành công của cách mạng nước ta” và khẳng định việc kiểm điểm hạn chế, khuyết điểm trong Báo cáo chính trị là đúng mức.

Tuy nhiên, theo phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Chí Mỳ, Ban Tư vấn Văn hóa-xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, trong việc kiểm điểm cần chỉ ra có những yếu kém được đề cập ở nhiều Đại hội mà vẫn chưa khắc phục được.

Trong khi đó có những yếu kém, khuyết điểm lại có chiều hướng nghiêm trọng, phức tạp hơn như tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, huân chương chưa được ngăn chặn đẩy lùi thì nay lại phát triển thêm chạy dự án, chạy chính sách.../.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)