Hộ nghèo và người dân tộc thiểu số là đối tượng được ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng ngày 28/9. Theo đó, mức hỗ trợ cho một khóa học cao nhất là 6 triệu đồng.

Đối tượng được hỗ trợ là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

Các chính sách hỗ trợ ưu tiên người khuyết tật và các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân...

Mức hỗ trợ cao nhất tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học dành cho người khuyết tật. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.

Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học.

Người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học. Mức hỗ trợ thấp nhất tối đa 2 triệu đồng/người/khóa học là dành cho phụ nữ, lao động nông thôn.

Đối với người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày học và hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên.

Riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn mức hỗ trợ tiền đi lại là 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5km trở lên.

Mỗi người chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách tại quyết định này. Những người đã được hỗ trợ đào tạo theo các chính sách hiện hành khác của Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ đào tạo theo chính sách tại quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016./.