Công dân Việt Nam và người nước ngoài khi nộp đơn tại Việt Nam để xin nhập quốc tịch Việt Nam, trở lại quốc tịch Việt Nam, thôi quốc tịch Việt Nam phải nộp một khoản lệ phí lần lượt theo mức là 3 triệu đồng và 2,5 triệu đồng.

Đó là một trong những nội dung chính trong thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch.

Thông tư cũng quy định 5 loại trường hợp thuộc diện được miễn lệ phí liên quan đến quốc tịch.

Thứ nhất là người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (người tham gia, người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; người hoạt động cách mạng xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt Nam và các trường hợp khác mà việc nhập, việc trở lại quốc tịch Việt Nam có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Thứ hai là người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn theo quy định về chuẩn nghèo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

Thứ ba là người không quốc tịch xin nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam.

Thứ tư là người xin nhập quốc tịch Việt Nam là người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định trước ngày 1/1/2009.

Thứ năm là người xin nhập quốc tịch Việt Nam là người Campuchia lánh nan diệt chủng từ những năm 1978 đến 1983 mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch gốc và đã từng được đăng ký tại các trại tị nạn ở Việt Nam do Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) bảo trợ.

Cơ quan thu các lệ phí trên là Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.
(TTXVN/Vietnam+)