Mười sự kiện khoa học và công nghệ tiêu biểu trong năm 2016

Hơn bốn mươi nhà báo viết về lĩnh vực khoa học và công nghệ đã lựa chọn những sự kiện tiêu biểu của ngành này trong năm 2016.
Trung Hiền (Vietnam+)