Nhân Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, phóng viên đã phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Thể, Bí thư Thành ủy Lào Cai, đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai dự Đại hội XI, về công tác Đảng.

- Xin ông cho biết những kết quả đạt được trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên ở thành phố miền núi, biên giới, nhiều dân tộc như thành phố Lào Cai?

Ông Nguyễn Hữu Thể: Tôi rất vui mừng, vì là lần đầu tiên được tham gia đoàn Đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm bản thân. Tôi nhận thức, đây là dịp tốt để nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho bản thân, củng cố niềm tin vào đường lối đổi mới toàn diện của Đảng cho một thời kỳ phát triển mới.

Thành phố Lào Cai là thành phố tỉnh lỵ, biên giới, có cửa khẩu Quốc tế, đầu mối giao thông quan trọng, với dân số 102.000 người, gồm 26 dân tộc anh em, trong đó dân tộc thiểu số chiếm tới 21,47%. Với đặc điểm như vậy, đồng thời để các chủ trương của cấp ủy thành phố nhanh chóng đi vào cuộc sống, Thành ủy đã xác định rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ.

Muốn cho Đảng mạnh phải có tổ chức cơ sở Đảng phát triển tốt và đảm bảo trong sạch vững mạnh, trong đó vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ đảng là khâu then chốt. Thành ủy lựa chọn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ khu dân cư là nhiệm vụ trọng tâm.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2005-2010, Thành ủy đã xây dựng đề án chuyên đề, trong đó chú trọng công tác sắp xếp kiện toàn chi bộ khu dân cư đảm bảo cơ cấu hợp lý; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng và phát triển đội ngũ đảng viên, nhất là vùng cao, vùng đồng bào dân tộc, đảm bảo không có vùng "trắng" đảng viên.

Việc sắp xếp, kiện toàn chi bộ khu dân cư giúp cho tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn và xây dựng theo hướng trong sạch, vững mạnh. Việc đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy cơ sở đã giúp cấp uỷ của chi bộ có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, đề ra chủ trương, biện pháp phù hợp với loại hình chi bộ.

Cùng với việc duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ đã được cải tiến phù hợp, nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy, quy chế dân chủ trong đảng được thực hiện nghiêm túc.

Tỷ lệ chi bộ được đánh giá, xếp loại trong sạch vững mạnh hàng năm đạt trên 85%; đã thành lập mới 16 tổ chức cơ sở đảng, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng lên 55 tổ chức; công tác phát triển đảng được đặc biệt quan tâm, hàng năm tổ chức kết nạp cho trên 100 đảng viên, nâng số đảng viên từ 3.200 (năm 2005) lên 3.920 đảng viên (năm 2010). Chính những kết quả đạt được trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên đã góp phần tích cực vào việc tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

-Xin ông cho biết vai trò của Đảng bộ thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân?

Ông Nguyễn Hữu Thể: Tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng là “Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt được chuyển biến quan trọng về nâng cao hiệu quả và tính bền vững của phát triển, cải thiện rõ rệt đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng,” trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh; sự giúp đỡ, phối hợp công tác của các sở, ngành của tỉnh, tranh thủ các nguồn lực đầu tư trên địa bàn, Thành ủy đã xác định rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức.

Thành ủy kịp thời nắm bắt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện cụ thể của thành phố thông qua các nghị quyết, chương trình, kế hoạch có tính khả thi, xác định được những nội dung trọng tâm cho từng năm, điều chỉnh kịp thời, lựa chọn những khâu đột phá trong mỗi thời điểm để tập trung lãnh đạo. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, luôn đoàn kết, thống nhất phát huy trí tuệ tập thể.

Trong nhiệm kỳ 2005-2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố đạt 13,51%, thu nhập bình quân đầu người đạt 22,8 triệu đồng; các giá trị văn hóa tinh thần được quan tâm và phát huy hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, người có hoàn cảnh khó, gia đình chính sách tiếp tục được cải thiện và nâng cao; an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm; công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được chú trọng.

Vì vậy tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,89% (năm 2005) xuống còn 1,09% (năm 2010) ở thành thị và giảm từ 31% (năm 2005) xuống còn 8% (năm 2010) đối với khu vực nông thôn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các hoạt động, sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn được đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế phát triển.

Tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng lần này sẽ có những chủ trương, quyết sách lớn cho sự phát triển chung của đất nước, nhất là đối với các tỉnh miền núi, biên giới như Lào Cai./.