Năm 2014, cần tập trung kiểm tra, giám sát nội dung công tác tổ chức và cán bộ, để thiết thực phục vụ cho đại hội đảng các cấp; kiểm tra, gíám sát ngay từ khâu quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, đến việc chuẩn bị đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2016-2021 và kiểm tra, giám sát cơ quan chuyên trách làm tổ chức cán bộ.


Ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2013, diễn ra tại thành phố Đà Nẵng ngày 13/1.

Ông Lê Hồng Anh cho rằng cần tăng cường kiểm tra đối với cán bộ khi có dấu hiệu vi phạm, dư luận nổi cộm, giải quyết kịp thời những tố cáo đảng viên, nhất là những cán bộ trong quy hoạch cán bộ chủ chốt, kết luận rõ ràng, minh bạch trước khi tiến hành đại hội đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Lê Hồng Anh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả mà ngành Kiểm tra Đảng đã đạt được trong năm 2013, đồng thời lưu ý một số hạn chế cần sớm khắc phục.

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2013 đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay," nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy nhân tố tích cực, cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2014, ông Lê Hồng Anh đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ, công tác kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Từ đó nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp phải bám sát vào nội dung, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất luợng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát; kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng, để chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới bắt đầu.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính; tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trên các lĩnh vực; kiểm tra, giám sát nguời đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Ban Bí thư giao, đã chủ trì nhiều cuộc kiểm tra về quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản công, việc tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài, quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản...

Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế đất nước và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng tình hình lãng phí vẫn còn xảy ra nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, gây tác hại và hậu quả không kém tệ tham nhũng. Ban Bí thư khóa XI đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Do vậy, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần chú trọng kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực này, qua đó đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền các cấp có biện pháp khắc phục. Khi phát hiện được các vụ vi phạm, phải kiên quyết xử lý nghiêm minh để răn đe và giáo dục.

Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng - công việc khởi đầu cho quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Vì thế, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ủy ban kiểm tra các cấp cần dành thời gian thỏa đáng cho việc sơ kết, tổng kết một số chuyên đề cụ thể, qua đó góp phần tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn kiện đại hội, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho phù hợp hơn với thực tiễn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành một số văn bản thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, qua thực hiện đã phát hiện có một số điểm chưa phù hợp, cần kiến nghị để bổ sung, sửa đổi kịp thời.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Đây là văn kiện đặc biệt quan trọng, là đạo luật gốc, là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành trong năm 2014 và các năm tiếp theo với tinh thần kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về triển khai thi hành Hiến pháp. Ủy ban Kiểm tra các cấp cần phải tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện việc thi hành Hiến pháp.

Chủ động phối hợp với ban tổ chức của cấp ủy cùng cấp chuẩn bị nhân sự của ủy ban kiểm tra cấp mình, tiếp tục chăm lo củng cố kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, trình độ nghiệp vụ tốt, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa; quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách, tạo điều kiện cho cán bộ kiểm tra phấn khởi, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Văn Dụ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh: Trong công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các Nghị quyết, Chỉ thị khác của Trung ương, công tác củng cố, chỉnh đốn Đảng đã đạt được những kết quả ban đầu rất quan trọng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thữc đầy đủ hơn, sâu sắc hơn, thấy rõ hơn tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng; xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã tạo được một số chuyển biến tích cực, siết lại kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh và góp phần ngăn chặn hành vi tiêu cực.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đảng viên bước đầu đã nhận ra và sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi và các hoạt động trong công tác và trong cuộc sống hàng ngày của mình cũng như gia đình, vợ con và người thân... Kết quả trên là sự cố gắng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những mặt còn yếu kém, khuyết điểm trên tất cả các lĩnh vực như đã nêu trong văn kiện gần đây của Đảng và Nhà nước; trong đó có những yếu kém, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và trong hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp...

Ông Ngô Văn Dụ xác định, thông qua việc đánh giá tình hình năm 2013 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước không còn phù hợp hoặc bất cập; những vấn đề cần khắc phục, điều chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của các cấp ủy đảng, trước hết là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; hướng tới việc góp phần chuẩn bị có kết quả các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, trực tiếp là những vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng...

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian tập trung thảo luận tại hội trường.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2013, cấp ủy các cấp đã nâng cao nhận thức, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng nói chung và nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị nói riêng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiếp tục chủ động, kịp thời tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quan trọng nhằm định hướng hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, làm cơ sở để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm và quyết định kiểm tra đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm, số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm được kiểm tra tăng so với năm trước; công tác thẩm tra, xác minh cơ bản bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định; sau kiểm tra đã xử lý kịp thời các sai phạm.../.


Văn Sơn (TTXVN)