Ông Lê Hồng Anh phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu năm 2016, Ban Đối ngoại Trung ương chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược, chủ động nắm tình hình quốc tế và khu vực và các chính đảng, báo cáo, đề xuất kịp thời không để bị động bất ngờ, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực đối ngoại.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015, xác định phương hướng công tác năm 2016 của Ban Đối ngoại Trung ương, tổ chức ngày 14/1, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu Ban nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động đối ngoại, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, giữ vững ổn định chính trị.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh năm 2016 là năm có nhiều sự kiện lớn có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam, cụ thể là Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; năm đầu tiên vận hành Cộng đồng ASEAN và cũng là năm triển khai nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng.

Tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, nhất là trên Biển Đông. Đất nước đứng trước nhiều vận hội phát triển những cũng không khó khăn, thách thức. Bối cảnh đó đặt ra nhiệm vụ rất nặng nề cho công tác đối ngoại nói chung và công tác đối Đảng nói riêng.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới, cần tập trung cùng với các cơ quan liên quan làm tốt hoạt động đối ngoại của Đại hội XII của Đảng. Đây là cơ hội thuận lợi tuyên truyền về thành tựu công cuộc đổi mới của đất nước, về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng.

Sau Đại hội XII của Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương cần khẩn trương tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là phương hướng công tác đối ngoại như đảm bảo lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế bình bẳng cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trên cơ sở vừa hợp tác vừa đấu tranh, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục triển khai hoạt động đối ngoại một cách đồng bộ, toàn diện, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại đảng, ngoại giao giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, theo đó cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa Ban Đối ngoại Trung ương với Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các cơ quan liên quan; quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, làm tốt vai trò là cơ quan đầu mối về tham mưu, hướng dẫn và kiểm tra công tác đối ngoại và chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân…

Tiếp tục thực hiện Kết luận 73 của Bộ Chính trị về tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới, Ban Đối ngoại Trung ương thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác, các chương trình, kế hoạch đã ký kết, phát huy cơ chế hiện có, đồng thời nghiên cứu xây dựng các cơ chế mới phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm tiếp tục đưa các mối quan hệ của Đảng với các chính đảng đi vào chiều sâu, làm sâu sắc thực chất hơn quan hệ đối ngoại của Đảng; chú trọng quan hệ với các đảng Cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào tiến bộ trên thế giới.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay, Ban Đối ngoại Trung ương cần quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và những đề xuất từ các tham luận của các đại biểu trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong năm 2016.

Theo Báo cáo tổng kết của Ban Đối ngoại Trung ương, năm 2015, Ban đã triển khai tích cực và hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động đối ngoại trên kênh Đảng, trên cả song phương và đa phương, góp phần mở rộng và tăng cường thực chất quan hệ đối ngoại của Đảng, tạo được bước chuyển biến mới trong quan hệ với các chính đảng trên thế giới, nhất là với các nước lớn, nước láng giềng và đối tác quan trọng, mở ra một giai đoạn mới, trong quan hệ của Việt Nam với các nước lớn, nâng cao vị thế của Đảng, đất nước.

Công tác nghiên cứu, đề xuất và thẩm định các báo cáo có chất lượng, hiệu quả hơn. Công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trong hệ thống đảng, đoàn thể, tổ chức nhân dân có nhiều tiến bộ, hiệu quả, nhất là trong công tác xây dựng, thẩm định và trình duyệt Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2015 của Trung ương Đảng và các cơ quan đảng ở Trung ương.

Công tác chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân có đổi mới, hoạt động đối ngoại nhân dân phong phú, hiệu quả, công tác hướng dẫn, kiểm tra công tác đối ngoại các địa phương được tăng cường và hỗ trợ thiết thực cho các tỉnh, thành./.