Sáng 18/3, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Bắc, các cơ quan và Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Đinh Thế Huynh đã chúc mừng những thành tích mà đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã đạt được trong công tác tuyên truyền miệng.

Ông khẳng định trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của công tác chính trị tư tưởng, trong đó có công tác tuyên truyền miệng. Thực tiễn công tác tư tưởng của Đảng qua các thời kỳ cách mạng đã chứng tỏ công tác tuyên truyền miệng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng. Đó là bài học kinh nghiệm thực tiễn được khẳng định để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới.

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế hiện nay, hơn lúc nào hết, công tác chính trị tư tưởng cần được đẩy mạnh, tạo sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để đưa Việt Nam vượt qua những khó khăn thách thức.

Công tác chính trị tư tưởng và đội ngũ báo cáo viên phải rất nhạy bén vì đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là những người gần dân nhất, sát dân nhất, sẽ góp phần đưa công tác chính trị tư tưởng đến với nhân dân, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện, đưa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.

Đại hội XI đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015. Tinh thần của Đại hội XI khẳng định quyết tâm "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại."

Nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là tích cực tuyên truyền việc nghiên cứu học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị… đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đủ sức đánh bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Cùng với tuyên truyền đưa các văn kiện của Đảng vào cuộc sống, công tác tuyên truyền miệng cần chú trọng tuyên truyền cổ vũ những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, các phong trào cách mạng của nhân.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, "chống để xây," tạo không gian và mảnh đất màu mỡ cho cái tốt phát triển, để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, tạo dư luận mạnh mẽ đẩy lùi tệ nạn xã hội, sự suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên và nhân dân hiện nay, bảo vệ những ưu việt của chế độ.

Công tác tư tưởng chính trị, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cần nhạy bén nắm sát tình hình diễn biến tư tưởng và tâm trạng xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền về các giải pháp chủ yếu của Chính phủ tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội để đạt hiệu quả cao, tạo sự ổn định về chính trị-xã hội.

Đội ngũ báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ bản chất những vấn đề phức tạp của tình hình thế giới gần đây, nhất là những biến động chính trị ở một số nước Trung Đông và Bắc Phi vừa qua; những tác động của tình hình động đất và sóng thần, nguy cơ rò rỉ phóng xạ ở Nhật Bản, tạo ổn định tâm lý, không để lan truyền những thông tin sai lệch, tác động đến tư tưởng, tâm trạng của nhân dân dẫn đến bất ổn chính trị trong xã hội; đấu tranh chống các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, bóp méo tình hình đất nước, chống phá chế độ.

Trước những yêu cầu mới, vai trò, chức năng và ưu thế của tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên cần được sử dụng tối đa, cùng với các kênh thông tin tuyên truyền khác để phát huy sức mạnh tổng hợp và hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền truyền nhằm vào từng đối tượng, tìm ra nội dung, phương thức phù hợp tăng cường đối thoại, chia sẻ với nhân dân. Đổi mới phương thức, phát huy hiệu quả tuyên truyền miệng để mọi tầng lớp nhân dân, gia đình được phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Các báo cáo viên, tuyên truyền viên phải thực sự là mắt xích quan trọng, nối liền mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; giữa Trung ương, địa phương và cơ sở.

Làm việc trong hai ngày 17 và 18/3, các đại biểu dự hội nghị được nghe giới thiệu về tình hình kinh tế-xã hội quý I/2011 và dự báo trong thời gian tới; tình hình lao động Việt Nam ở nước ngoài, kết quả đưa lao động Việt Nam tại Libya và một số nước về nước, hướng giải quyết trong thời gian tới; tình hình thời sự quốc tế; định hướng công tác tuyên truyền./.