Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 20 đã diễn ra ngày 13/10, tại Cao Bằng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu nhằm nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân và tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp.

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, các địa phương cần chú trọng hơn nữa đến công tác lựa chọn nhân sự, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, ngoài việc tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân phải luôn có ý thức tự học hỏi nâng cao trình độ, thường xuyên nghiên cứu tài liệu, văn bản pháp luật mới, cập nhật thông tin chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước để nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Phó Chủ tịch đề nghị các cấp ủy đảng địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện nghiêm túc trách nhiệm được giao của các cơ quan có liên quan nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, phúc đáp yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân.

Thường trực Hội đồng Nhân dân từng địa phương cần chủ động tổ chức rà soát các quy định của quy chế phối hợp đã ban hành, căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác của địa phương mình, trao đổi với Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy chế; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm nhằm kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục các thiếu sót trong hoạt động phối hợp và xây dựng kế hoạch phối hợp công tác cho năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng Nhân dân và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân như nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)