Sáng 2/7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 6.

Bốn tháng học tập trung tại Học viện, 95 học viên Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 6 được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và một số kỹ năng, góp phần củng cố nhận thức về chính trị-xã hội, lập trường cách mạng; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Đây là lớp cuối cùng trong kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị khóa 11 về việc mở lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp.

Từ tháng 3/2013 đến nay, sáu lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp đã được tổ chức với 511 học viên tham dự. Các cán bộ tham dự lớp học này là nguồn được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp giới thiệu, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương và các bộ, ban, ngành ở Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020 và những năm tiếp theo, là những chức danh cán bộ quan trọng trong hệ thống chính trị.

Các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp được đánh giá là những lớp kiểu mẫu trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, chúc mừng kết quả học tập và rèn luyện của các học viên, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo lớp học, mong muốn với kiến thức đã được trang bị toàn diện cả về lý luận và thực tiễn, các học viên cần phát huy cao nhất trọng trách của mình trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 11 và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa 11; chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 12 của Đảng.

Các học viên cần tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước và cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác mọi nguồn lực vật chất và tinh thần, trong nước và quốc tế phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông Tô Huy Rứa đề nghị trong xây dựng chương trình các lớp dự nguồn cán bộ cao cấp cần bổ sung và đi sâu hơn vào các chuyên đề về khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý để tăng tính thực tiễn với các đối tượng học viên. Chương trình đi thực tế cần bố trí phân bổ phù hợp hơn nữa đảm bảo mỗi học viên đều được tiếp xúc với môi trường địa lý mới. Các giảng viên khi đưa ra các tình huống cụ thể trong thực tiễn giải quyết các vấn đề liên quan đến bài giảng cần phong phú, đa dạng và mang tính thực tiễn hơn nữa./.