Ngày 21/6, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015.

Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Đảng bộ tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác chuyên môn, xây dựng niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đảng viên, củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh liên tục hàng năm trong toàn khóa.

Vai trò lãnh đạo các đoàn thể cũng được chú trọng đổi mới, nhất là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên. Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước cũng đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước nêu rõ: trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao phê bình và tự phê bình; làm tốt công tác tham mưu và tổ chức phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước triển khai chương trình công tác đối nội và đối ngoại, công tác lập pháp và tư pháp, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua khen thưởng phù hợp với thực tế phát triển của đất nước.

Việc xây dựng cơ quan, củng cố tổ chức bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ được đặc biệt quan tâm. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã triển khai nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động.

Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015 đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 5 người./.

Dương Đức Dũng (TTXVN/Vietnam+)