Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 2/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đi đôi với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam, hướng tới chân, thiện, mỹ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là sự nghiệp hết sức quan trọng và lâu dài. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng đã kế thừa tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Trung ương và Bộ Chính trị, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ.

Theo Chủ tịch nước, mặc dù trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu nhất định nhưng công tác tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật vẫn còn những tồn tại, phức tạp. Vì vậy, trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cần kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường tập hợp, động viên các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học đóng góp trí tuệ, nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực văn học nghệ thuật; có chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế cận.

Chủ tịch nước lưu ý Hội đồng cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, cơ chế, phương thức hoạt động, triển khai tốt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật, hướng tới xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để đất nước ngày càng phát triển một cách an toàn, bền vững.

Cho ý kiến về xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị thông qua việc tổng kết nhiệm kỳ qua, Hội đồng cần đúc rút những kinh nghiệm, kiến nghị những giải pháp nhằm thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động; trên cơ sở đó trình Ban Bí thư quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Hội đồng nhiệm kỳ Đại hội XII. Hội đồng cần tập hợp, đoàn kết, huy động đông đảo các cơ quan nghiên cứu, các nhà lý luận, phê bình văn nghệ Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật, góp phần xây dựng nền văn nghệ Việt Nam.

Về phương thức hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ mới, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương là nơi tập hợp các nhà khoa học, các văn nghệ sỹ, nhất là đội ngũ các nhà lý luận, phê bình văn nghệ, là địa chỉ tin cậy về văn hóa-văn nghệ, Hội đồng cần trân trọng tài năng, nhân cách, phát huy thế mạnh của từng thành viên trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, Hội đồng cần phối hợp tốt hơn nữa với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, với các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu văn hóa, văn học nghệ thuật, các cơ sở đào tạo, các cơ quan báo chí để tập hợp lực lượng tham gia công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá các hoạt động, các công trình tác phẩm lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thúc đẩy sự phát triển văn học, nghệ thuật của đất nước trong tình hình mới, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Hội đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng đã chủ động tham mưu, góp sức đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật; tích cực bám sát thực tiễn đời sống văn nghệ, kịp thời chỉ ra ưu điểm và nhất là những biểu hiện sai trái, lệch lạc trong giảng dạy, nghiên cứu văn học nghệ thuật, trong hoạt động sáng tác, lý luận, phê bình, quảng bá, xuất bản, phát hành, trao thưởng./.