Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Văn phòng Chính phủ cần đi sâu nghiên cứu, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ tốt cho hoạt động của Chính phủ, sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng.

Dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011 của Văn phòng Chính phủ sáng 21/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và khẳng định vai trò quan trọng của Văn phòng Chính phủ - cơ quan trực tiếp giúp việc, tham mưu tổng hợp cho Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và Chính phủ điều hành công việc thường xuyên của đất nước.

Thủ tướng khẳng định rằng trong những thành tựu chung của cả đất nước có sự đóng góp của Chính phủ với trách nhiệm cơ quan hành chính cao nhất, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Văn phòng Chính phủ đã làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp cho Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực của đất nước (chính trị, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng, ngoại giao…).

Thủ tướng nhấn mạnh Văn phòng Chính phủ đã có nỗ lực lớn, tiến bộ nhiều mặt trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; đặc biệt là chất lượng tham mưu tổng hợp, cũng như xây dựng các chương trình công tác lớn trong năm đã được nâng lên.

Đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu và kết quả công tác đã đạt được trong năm qua của Văn phòng Chính phủ thiết thực đóng góp vào công tác quản lý điều hành của Chính phủ, Thủ tướng mong muốn Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã làm tốt, khắc phục những yếu kém, tồn tại để thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ cần bám sát chương trình mục tiêu nhiệm vụ 2011 và xác định những nội dung công việc then chốt để triển khai ngay từ những tháng đầu năm; trong thực hiện cần phải xác định công việc trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng nhấn mạnh công tác tham mưu, xây dựng các chương trình của Văn phòng Chính phủ rất quan trọng, liên quan trực tiếp tới kết quả làm việc của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và Chính phủ, vì vậy Văn phòng Chính phủ cần lưu ý để thực hiện cho tốt công việc này.

Thủ tướng nêu rõ phục vụ cho việc tổng kết nhiệm kỳ Chính phủ, Văn phòng Chính phủ giúp Chính phủ đánh giá, đề xuất, rút ra những vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế để tham gia vào việc sửa đổi Hiến pháp sắp tới; tham gia vào việc sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ để góp phần đưa hoạt động của Chính phủ tốt hơn trong thời gian tới; đánh giá lại Nghị định về chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ để nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng.

Thủ tướng cho rằng Văn phòng Chính phủ trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình cần làm nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn trước các đề xuất của địa phương, bộ, ngành.

Để làm tốt công việc của mình, Thủ tướng lưu ý Văn phòng Chính phủ cần xây dựng đội ngũ cán bộ có đầy đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Chính phủ, trên cơ sở nghiên cứu các nhiệm vụ của năm 2011 sẽ cụ thể hóa trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt cần nghiên cứu để làm tốt công tác tham mưu trong việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XI vào cuộc sống một cách đồng bộ, quyết liệt./.