Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2013 của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tối đa là 15%.

Thông tin này được công bố tại công văn số 6777/Ngân hàng Nhà nước-CSTT về việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2013 của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 17/9. Như vậy, chỉ tiêu tăng trưởng này đã được tăng thêm 3% so với mức cũ là 12%.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về hoạt động tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần ổn định thị trường tiền tệ.

Cụ thể, thực hiện việc cấp tín dụng đối với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp hoạt động tín dụng trong năm 2013; Tập trung vốn vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn, đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện cấp tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng; Chấp hành các quy định của pháp luật vê tỷ lệ an toàn và quản trị rủi ro;

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam có phương án sử dụng nguồn vốn hợp lý, phù hợp với tính chất và mục tiêu hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, làm tốt vai trò là đầu mối hỗ trợ điều hòa vốn trong hệ thống đối với các quỹ tín dụng nhân dân thành viên; mở rộng cho vay hỗ trợ các quỹ tín dụng nhân dân thành viên; giảm dần tỷ trọng dư nợ cho vay đối với khách hàng không phải là Quỹ tín dụng nhân dân thành viên xuống dưới 30% tổng dư nợ cho vay để hạn chế rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản./.