(Ảnh minh họa. Trung Kiên/TTXVN)

Tỉnh Nghệ An đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2020 thu hút nguồn vốn từ hình thức đối tác công tư (PPP) đạt mức từ 5-10% tổng huy động nguồn vốn đầu tư xã hội (tương đương 20.000 đến 40.000 tỷ đồng).

Tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành nắm chắc các quy định của nhà nước về đầu tư theo hình thức PPP, tạo sự chuyển biến về nhận thức và phương pháp huy động nguồn lực về đầu tư theo hình thức PPP; nghiên cứu lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với quy mô, tính chất của dự án và phát huy tốt hiệu quả.

Cùng với đó, các ngành xây dựng quy trình tổ chức triển khai các dự án đầu tư theo hình thức PPP đảm bảo đúng quy trình quy định. Tỉnh Nghệ An cũng quy định việc xây dựng danh mục dự án đầu tư PPP phải thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội từ nay đến năm 2020.

[Đến thăm các điểm du lịch tại Nghệ An được nghe dân ca ví , giặm]

Các dự án PPP phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả tỉnh và trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương; phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư và khả năng huy động nguồn lực của địa phương.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã được một số tỉnh và nhiều nước triển khai có hiệu quả nhằm thu hút nguồn lực đầu tư phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế xã hội.

Riêng tại Nghệ An, đến nay đã có 29 dự án đã, đang thực hiện và đang lập hồ sơ chủ trương đầu tư, với tổng kinh phí 10.007 tỷ đồng; trong đó có 26 dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT); hai dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT) và một dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng-sở hữu-kinh doanh (BOO).

Tại Nghệ An, đầu tư theo hình thức PPP là mô hình cần được thực hiện vì nguồn nội lực tự có để đầu tư của địa phương hạn chế. Tuy nhiên, hiện nay theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, số lượng dự án đầu tư theo PPP được thực hiện trên địa bàn tỉnh còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương.

Các dự án chủ yếu tập trung tại thành phố Vinh; quy mô dự án còn nhỏ lẻ, chưa có dự án lớn tạo ra lợi thế và đột phá cho phát triển của tỉnh; các dự án PPP của tỉnh chủ yếu là các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT), các hình thức khác còn rất ít.

Khắc phục tình trạng trên, cùng với kêu gọi, khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện các dự án PPP, tỉnh Nghệ An cũng sẽ tổ chức tập huấn, quán triệt, hướng dẫn đến các cấp, các ngành về quy định đầu tư theo hình thức PPP.

Tỉnh cũng công khai danh mục các dự án thu hút đầu tư theo hình thức PPP để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có thông tin, nghiên cứu và xem xét đầu tư dự án./.