Ngày 14/1, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc, nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc cùng chung sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các nguyên tắc cơ bản của công tác dân tộc được quy định tại Nghị định là thực hiện chính sách dân tộc theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Đảm bảo và thực hiến chính sách phát triển toàn diện, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đảm bảo việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết, bản sắc dân tộc, phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc. Các dân tộc có trách nhiệm tôn trọng phong tục, tập quán của nhau, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nghị định nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử, chia rẽ, phá hoại đoàn kết các dân tộc; lợi dụng các vấn đề về dân tộc để tuyên truyền xuyên tạc, chống lại đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng việc thực hiện chính sách dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; các hành vi khác trái với quy định của Chính phủ.

Nghị định còn quy định các chính sách đầu tư, sử dụng nguồn lực; đầu tư phát triển bền vững; phát triển giáo dục và đào tạo;chính sách cán bộ dân tộc thiểu số; chính sách đối với người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát triển văn hóa; phát triển thể dục, thể thao vùng dân tộc thiểu số; phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số; y tế, dân số; thông tin-truyền thông; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; bảo vệ môi trường sinh thái; quốc phòng an ninh và việc quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.

Các quy định liên quan đến công tác dân tộc trái với quy định tại Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/3/2011./.