Ngày 2/6, tại thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng đã tổ chức lớp báo cáo viên nghiên cứu chuyên sâu về chuyên đề biên giới và kết quả công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đối tượng tham dự lớp hợp là các báo cáo viên các tỉnh, thành phố, các cơ quan đảng uỷ trực thuộc Trung ương tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên và các trường đại học, cao đẳng tại thành phố Đà Nẵng.

Lớp nghiên cứu chuyên sâu này được tổ chức nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương về việc triển khai Thông báo kết luận số 241-TB/TW, ngày 13/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tuyên truyền hoàn thành phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc”.

Việc hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, mà còn đối với cả khu vực và trên thế giới.

Lần đầu tiên trong lịch sử, hai nước xác định được một đường biên giới rõ ràng trên đất liền với một hệ thống mốc giới hiện đại, đặt nền tảng vững chắc cho việc xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, lâu dài, hợp tác và phát triển giữa hai nước.
 
Các báo cáo viên cần tuyên truyền và giải thích rõ ràng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là các tỉnh, các khu vực biên giới về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền; giáo dục nhân dân nêu cao ý thức bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, chủ quyền biển đảo quốc gia, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực xấu trong và ngoài nước./.

(TTXVN/Vietnam+)