Chiều 25/9, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ, ngân sách năm 2013, dự toán ngân sách 2014 của Bộ Y tế; kết quả thực hiện Nghị quyết chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, Bộ Y tế cho biết ngân sách toàn ngành ước thực hiện là 71.828 tỷ đồng trong đó chi đầu tư phát triển ước thực hiện 12.839 tỷ đồng và chi thường xuyên ước thực hiện là 58.989 tỷ đồng.

Dự toán chi từ nguồn thu khác ước thực hiện 57.650 tỷ đồng, trong đó từ viện phí trực tiếp khoảng 15.000 tỷ đồng, từ bảo hiểm y tế thanh toán khoảng 42.000 tỷ đồng, thu phí, lệ phí khác khoảng 650 tỷ đồng.

Đối với dự toán ngân sách do Bộ Y tế trực tiếp quản lý, dự toán giao là 8.512,46 tỷ đồng, ước thực hiện  tám tháng là 5.135,86 tỷ đồng, đạt 60,33%, ước thực hiện cả năm 8.666,9 tỷ đồng, đạt 101,8% so với dự toán (tăng 154,46 tỷ đồng).

Qua theo dõi tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2013 cho thấy một số địa phương chưa bố trí đủ chi sự nghiệp y tế theo mức Bộ Tài chính đã cân đối, định mức phân bổ ngân sách y tế của một số địa phương còn thấp, chi y tế dự phòng còn thấp…

Do ngân sách khó khăn nên phần lớn các đơn vị chưa thực hiện được một số chế độ mới cho cán bộ y tế như phụ cấp đặc thù theo Quyết định 73 (về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chông dịch), chưa chi trả kịp thời tiền lương tăng thêm do tăng lương tối thiểu…

Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính xem xét, bổ sung phần kinh phí tăng thêm do tăng lương tối thiểu và các chế độ phụ cấp; trong đó bổ sung phần kinh phí tăng thêm của chế độ phụ cấp đặc thù theo Quyết định 73 cho các địa phương vì hiện nay chưa kết cấu được chi phí phụ cấp thường trực trong giá dịch vụ y tế nên không có nguồn để chi trả cán bộ y tế .

Năm 2014, ngành y tế tập trung vào tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS…. Ngành tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện Đề án giảm tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020; thực hiện Nghị định 85 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao y đức và trách nhiệm của cán bộ y tế, tiếp tục hoàn thiện hệ thống các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương; củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở về mặt tổ chức, tập trung đầu tư để hoàn thiện các bệnh viện huyện theo Quyết định 47/2008/QĐ-TTg, các bệnh viện đa khoa tỉnh miền núi, khó khăn.

Bộ Y tế đưa ra dự toán chi từ ngân sách nhà nước năm 2014 là 83.807 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển là 17.490 tỷ đồng, chi sự nghiệp y tế là 66.317 tỷ đồng. Dự toán chi của các lĩnh vực chi do Bộ Y tế trực tiếp quản lý là 12.590,57 tỷ đồng, tăng so với dự toán 2013 là 4.078,12 tỷ đồng (47,9%).

Bộ Y tế đề nghị xem xét bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho một số bệnh viện đã hoàn thành phần xây dựng nhưng còn thiếu vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành và mua sắm trang thiết bị, hoàn thành nốt một số hạng mục dở dang để có thể đưa vào sử dụng, tránh lãng phí; đề nghị tiếp tục bố trí 800 tỷ đồng ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để nâng cấp một số cơ sở y tế, trong đó ưu tiên cho các cơ sở tuyến tỉnh, bệnh viện y học cổ truyền không có trong danh mục sử dụng nguồn trái phiếu (năm 2013 được bố trí 600 tỷ đồng)./.