Việc công bố lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội XI của Đảng đã được thực hiện qua 2 tuần.

Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Chánh Văn phòng Trung ương về không khí chung trong toàn Đảng và các tầng lớp nhân dân tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện và công tác tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện này.

- Xin ông cho biết đánh giá bước đầu về không khí chung trong toàn Đảng và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội XI của Đảng?

Ông Nguyễn Văn Thạo: Như chúng ta đã biết, Đại hội XI của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và đất nước ta. Chuẩn bị Đại hội, Trung ương đã chỉ đạo chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội gồm Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng; Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020.

Để tập hợp, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, Trung ương đã gửi các văn kiện để thảo luận, góp ý kiến tại Đại hội Đảng các cấp.

Cùng với việc tập hợp và phát huy trí tuệ trong Đảng, Đảng ta cũng mong muốn phát huy tập hợp trí tuệ của toàn dân, của toàn xã hội vào các văn kiện Đại hội góp ý để hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng các văn kiện đại hội, để các văn kiện thật sự là kết tinh trí tuệ, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân.

Với mục tiêu đó, ngày 15/9, Trung ương đã cho công bố các văn kiện đó trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Có thể nói rằng ngay cả trước khi công bố các dự thảo văn kiên trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhân dân ta đã hết sức quan tâm đến các văn kiện trình đại hội. Đặc biệt, từ khi công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, sự tham gia thảo luận góp ý của nhân dân dân hết sức tích cực và trách nhiệm thông qua nhiều kênh, có người viết thư trực tiếp gửi lên Trung ương và các tiểu ban chuẩn bị nội dung các văn kiện, nhiều người công bố góp ý của mình trên các báo, tạp chí, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình.

Mỗi ngày, Văn phòng Trung ương nhận được hàng trăm ý kiến góp ý. Nếu tổng hợp đầy đủ trên kênh khác, hàng ngày, cả nước phải có hàng nghìn ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.

Cùng với ý kiến của từng người dân qua viết thư, qua các phương tiện thông tin đại chúng, hiện nay các tổ chức chính trị cũng đang tích cực tổ chức các hội nghị để thành viên, cộng tác viên của cơ quan, tổ chức mình góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XI...

Nhìn chung, không khí đóng góp hết sức sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, có tầm trí tuệ cao. Điều này rất đáng mừng, thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm rất cao của nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, với các văn kiện của Đảng. Thông qua đó, phát huy dân dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, giúp các cấp ủy đảng nắm được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Xin ông cho biết chủ trương và quy trình tiếp nhận, xử lý tập hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện?

- Ông Nguyễn Văn Thạo:
Cùng với chủ trương lấy ý kiến nhân dân cũng như tại các thảo luận đại hội các cấp, Trung ương đã giao cho các cơ quan phải tổng hợp, theo dõi đầy đủ, trung thực, khách quan các ý kiến đóng góp đó. Trong kế hoạch, Văn phòng Trung ương Đảng cùng với một số cơ quan được Bộ Chính trị giao cho làm tổng hợp ý kiến góp ý đóng góp.

Văn phòng Trung ương phối hợp với các Ban Đảng, chuyên viên các ban Đảng tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện từ 63 đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố, Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương khác như Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy quân sự Trung ương.

Đảng đoàn Quốc hội sẽ tập hợp ý kiến đóng góp của Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và các Ban Đảng tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân gửi đến các phương tiện thông tin đại chúng, qua thư từ, qua việc tổ chức Hội nghị của Mặt trận và các đoàn thể nhân góp ý vào văn kiện đại hội.

Việc tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức, đảng viên cá nhân vào các văn kiện là nhiệm vụ rất lớn mà Bộ Chính trị giao cho Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban Đảng. Chúng tôi sẽ cố gắng cao nhất tiếp thu nghiêm túc với quan điểm đầy đủ, khách quan, đầy đủ, trung thực, trân trọng từng ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên nhân dân đối với Đại hội Đảng.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Văn phòng Trung ương đã thành lập một bộ máy hoạt động, huy động các chuyên viên của Văn phòng Trung ương, các ban Đảng có kế hoạch thực hiện, có hướng dẫn cụ thể phương pháp tổng hợp số lượng ý kiến tham gia, tập hợp ý kiến của từng phần của văn kiện, mức độ ý kiến, trình tự tổng hợp và trách nhiệm tổng hợp...

Ví dụ, đối với dự thảo Cương lĩnh, việc tổng hợp ý kiến đóng góp cần hết chú từng câu, chữ, mỗi câu chữ trong Cương lĩnh đều cô đọng, chứa đựng một hàm ý sâu xa, người góp ý rất suy nghĩ, đề xuất kiến nghị.

Thực hiện nhiệm vụ này, nhóm chuyên viên tổng hợp này phải nắm rất chắc văn bản văn kiện, khi đọc các ý kiến đóng góp phải biết được đâu là ý kiến mới, ý kiến khác, hay là ý kiến đã có để tiếp thu phù hợp.

Chúng tôi sẽ cố gắng đến mức cao nhất tập hợp, chắt lọc được hết ý kiến đó, nâng cao chất lượng các văn kiện, để tập hợp và phát huy trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước./.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)