Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong hai ngày, từ 18-19/8 tại Hà Nội, Đảng ủy Ngoài nước tổ chức Hội nghị công tác đảng ngoài nước năm 2016.

Nhân dịp này, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước đã trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam về những kết quả mà công tác đảng ngoài nước đã đạt được cũng như những nhiệm vụ thời gian tới.

Sau đây là nội dung phỏng vấn:

- Ông có thể cho biết trong nhiệm kỳ 2010-2015, công tác đảng ngoài nước đã đạt được những kết quả gì?


- Thứ trưởng Lê Hoài Trung: Trong nhiệm kỳ này, Đảng ủy Ngoài nước đang đặt trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, triển khai nhiệm vụ được giao có nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn những khó khăn. Cán bộ đảng viên Đảng ủy Ngoài nước đã quyết tâm, cố gắng. Tôi có thể điểm một số kết quả đạt như sau:

Thứ nhất, Đảng ủy Ngoài nước đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương và một số cơ quan liên quan chuẩn bị một số đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có đề án mô hình tổ chức đảng ngoài nước thời kỳ hội nhập quốc tế, đề án nghiên cứu thay Quy định 17-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về nhiệm vụ đảng viên khi ra nước ngoài...

Thứ hai, tăng cường công tác xây dựng đảng, công tác vận động quần chúng ở ngoài nước; Quan tâm kiện toàn củng cố tổ chức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng hạt nhân chính trị góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Thứ ba, công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, thông tin tuyên truyền định hướng kịp thời, hiệu quả hơn. Công tác kiểm tra giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ được bảo đảm. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư đảng bộ, chi bộ các cấp được quan tâm. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý đảng viên trước đây từng bước được khắc phục.

Thứ tư, một thành công nữa có thể kể đến, đó là triển khai hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Sau 4 năm thực hiện, nghiêm túc nghiên cứu học tập chuyên đề hàng năm, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức của cấp ủy, cá nhân, trong đó tập trung vào người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đại diện. Đặc biệt đã phát động phong trào sáng tác, sưu tầm, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (qua 2 đợt trao thưởng có 5 giải C vả 5 giải khuyến khích).

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, góp phần ngăn chặn hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến," “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, trong nhiệm kỳ qua đã quan tâm đến việc phối hợp với các bộ, ban, ngành trong việc thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các tổ chức đảng, đảng viên; lãnh đạo công tác quần chúng ở ngoài nước.

- Ông cho biết bài học kinh nghiệm về thành công đã đạt được?

- Thứ trưởng Lê Hoài Trung: Một số bài học kinh nghiệm về thành công, đó là:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là về công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đảng ở ngoài nước và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng trực thuộc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp ủy đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng gắn liền với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị tư tưởng và công tác cán bộ.

Thứ hai, phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị. Thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong tập thể cấp ủy.

Thứ ba, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh là hạt nhân chính trị, đặc biệt chú ý nâng cao chất lượng chi bộ; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với phương châm giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên các cấp, cơ quan tham mưu giúp việc, cán bộ chuyên trách công tác đảng ngoài nước; phát huy vai trò của các đoàn thể tổ chức xã hội trong công tác xây dựng Đảng, công tác vận động, tập hợp quần chúng cộng đồng.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tổ chức đảng và đảng viên, lãnh đạo công tác quần chúng ở ngoài nước. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, khâu yếu, bức xúc, những vấn đề bất cập tồn đọng để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Đảng ủy Ngoài nước với các ban, bộ, ngành, cấp ủy trong nước để bảo đảm công tác tổ chức, quản lý đảng viên, giáo dục quần chúng được chủ động và hiệu quả.

- Để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng Ủy Ngoài nước đã thực hiện nhiệm vụ và giải pháp như thế nào, thưa ông?

- Thứ trưởng Lê Hoài Trung: Thời gian tới, thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, tác động mạnh tới nước ta, để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng ủy Ngoài nước sẽ xây dựng chương trình hành động với những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nâng tầm công tác nghiên cứu, tham mưu cho Trung ương về công tác đảng và công tác quần chúng ở ngoài nước, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn ở ngoài nước. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các cấp ủy trực thuộc.

Hai là, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch, góp phần tạo môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ cơ quan tham mưu giúp việc của NhuNĐảng ủy Ngoài nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới.

Bốn là, đẩy mạnh xây dựng, kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; Tăng cường công tác quản lý đảng viên, công tác kiểm tra giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ.

Năm là, tích cực vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài chăm lo công tác, học tập nghiên cứu, lao động; hướng về quê hương, đất nước; xây dựng tình hữu nghị với đất nước và nhân dân sở tại.

Sáu là, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác với các ban, bộ, ngành, địa phương, trọng tâm là quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị về quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài; về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, quy định về nhiệm vụ đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài...

- Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!