Theo thông tin từ cơ quan Công an và báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có một số học sinh, đoàn viên, thanh niên tiếp xúc và tham gia vào hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời.”

Đây là Hội chưa được Nhà nước công nhận và cho phép hoạt động với những giáo lý phi khoa học, mê tín dị đoan, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Nhằm kịp thời nắm bắt, tuyên truyền và ngăn chặn đoàn viên, thanh, thiếu niên không bị lôi kéo tham gia vào “Hội thánh Đức Chúa Trời,” Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã có công văn yêu cầu các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh, thiếu niên đồng thời, tích cực thông tin tuyên truyền đến tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu niên về những ảnh hưởng tiêu cực của “Hội thánh Đức Chúa Trời,” từ đó nâng cao nhận thức và cảnh giác cho thanh, thiếu niên đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa đảo, mê tín của các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động trái pháp luật.

Tỉnh Đoàn Ninh Bình cũng chỉ đạo các huyện, thành Đoàn tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị hữu quan, đặc biệt là lực lượng Công an, ngành Giáo dục và Đào tạo tại địa phương thực hiện việc tố giác và ngăn chặn các đối tượng lôi kéo đoàn viên, thanh, thiếu niên tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời.”

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp đẩy mạnh quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên ở khu dân cư, cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn góp phần phòng, chống các “đạo lạ” du nhập tác động tiêu cực đến đoàn viên, thanh, thiếu niên. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn Ninh Bình yêu cầu các huyện, thành Đoàn nếu phát hiện đoàn viên, thanh, thiếu niên tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời” phải kịp thời báo cáo để có biện pháp can thiệp, giáo dục./.