Ban lãnh đạo của TPBank nhiệm kỳ mới. (Nguồn: TPBank)

Ngày 20/4, Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Tiên Phong (TPBank) nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận cao của cổ đông. Đại hội thông qua mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 82%, tăng trưởng tổng tài sản lên 14,4%, nâng tổng số khách hàng lên 2,3 triệu người và bầu ra ban lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, ông Đỗ Minh Phú tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị TPBank với 28 phiếu bầu, tương ứng với 100% số phiếu bầu hợp lệ và 155,370% tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

[TPBank: Lợi nhuận trước thuế trong quý 1 tăng 2,4 lần so với cùng kỳ]

Đại hội đồng cổ đông cũng thống nhất bầu ra ông Lê Quang Tiến, ông Đỗ Anh Tú và ông Suzo Shikata giữ chức danh Phó Chủ tịch.

Trong nhiệm kỳ mới, TPBank đặt tham vọng sẽ là một trong 10 ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, luôn phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững, trong đó dẫn đầu về lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và ngân hàng số, đảm bảo đến năm 2020 tăng gấp 2 lần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ trong tổng thu nhập, đồng thời nâng cao năng lực quản trị theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế và tuân theo chuẩn mực Basel II.

Năm 2018, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng 82% so với 2017; dư nợ cho vay khách hàng là 85.555 tỷ đồng, tăng tới 20%, trong đó, cho vay khách hàng đạt 74.621 tỷ đồng, tăng 16,5% so với 2017.

Thu nhập của TPBank hiện đang phụ thuộc lớn vào mảng tín dụng với tỷ lệ thu nhập lãi thuần/tổng thu nhập hoạt động lên đến gần 88%, thuộc hàng cao nhất trong hệ thống ngân hàng. Tỷ trọng nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng ở mức khiêm tốn là 12,11%. Trong khi đó, hệ số NIM (tỷ lệ thu nhập lãi cận biên) và hệ số NON-NIM (tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên) của TPBank chỉ là 2,96% và 0,41% là tương đối thấp.

Ngân hàng dự kiến tăng vốn lên 8.567 tỷ đồng, trong đó gồm tăng vốn từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ 15%. Sau đó là chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 8,37% và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%. Nguồn vốn tăng thêm được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng, cải thiện các chỉ số an toàn vốn và an toàn hoạt động, dự phòng nguồn vốn cho các lĩnh vực kinh doanh khác và đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất./.